Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERA fórum pre prechod diskutovalo o Pakte pre výskum a inovácieDňa 3. marca 2021 sa uskutočnilo druhé zasadnutie expertnej skupiny ERA fórum pre prechod (ERA Forum for Transition)

Na tomto druhom zasadnutí prijala skupina svoj pracovný plán a pracovné postupy. Na stretnutí sa diskutovalo o tzv. „Pakte pre výskum a inovácie“ a budúcom riadení Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Prvá z diskusií bola zameraná na návrh zoznamu základných princípov ERA, kde bolo možné pozorovať vysoký stupeň konsenzu medzi zúčastnenými členmi. Druhou diskusnou témou boli prioritné oblasti pre činnosti ERA. Rozsiahlu zhodu dosiahli diskutujúci v tom, že tento zoznam by mal byť základom konkrétnych opatrení ERA na nasledujúcich 10 rokov a že tieto opatrenia by mali byť definované ako „politická agenda ERA“. Priority budú do veľkej miery založené na oznámení Európskej komisie o novom ERA zo septembra 2020záveroch Rady z decembra 2020.

Diskusie o budúcom modeli riadenia ERA sú stále v počiatočnej fáze. Je však veľmi pravdepodobné, že jadrom nového riadenia sa stane stále fórum vedené Európskou komisiou, pričom Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee, ERAC) a Rada EÚ budú predstavovať ďalšie kľúčové štruktúry riadenia. Účastníci sa zhodli na tom, že riadenie bude musieť plne pokryť tri hlavne funkcie, ktorými sú (i) navrhovanie politík, (ii) implementácia politík a (iii) monitorovanie politík. Implementácia politík na národnej úrovni prostredníctvom národných akčných plánov bude rozhodujúcim faktorom pre celkový úspech.

Delegáti sa tiež zhodli na tom, že do práce Fóra by mali byť zapojené rôzne zainteresované strany, a to jednak prostredníctvom zastrešujúcich organizácií a taktiež aj na národnej úrovni prostredníctvom spolupráce s príslušnými národnými zástupcami pôsobiacimi v rámci tohto Fóra.

Viac informácií nájdete tu.

Pozri aj: