Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERA-LEARN uverejnila správu, ktorá prezentuje výsledky prieskumu o vytváraní európskych partnerstievERA-LEARN je podporná platforma pre komunitu venujúcu sa európskym partnerstvám v oblasti výskumu a inovácií. V mene Európskej komisie prevádzkuje jedinečnú databázu partnerských iniciatív, ich výziev a poskytuje štúdie a analýzy.

Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť informácie o výzvach a príležitostiach, ktorým čelia národné a regionálne zainteresované strany v procese vytvárania a realizácie partnerstiev v rámci členských štátov s nízkou mierou účasti na projektoch Horizontu Európa, vrátane Slovenska (tzv. Widening krajiny).

Podľa výsledkov prieskumu 9 z 35 organizácií patriacich do skupiny Widening zastáva vedúce úlohy v partnerstvách. Medzi koordinátormi partnerstiev ale nie sú žiadne organizácie z tejto skupiny krajín. Hlavným dôvodom prečo nezastávajú aktívnejšie úlohy v európskych partnerstvách je nedostatok zamestnancov a zamestnankýň. Naopak, v prípade krajín, ktoré nepatria do Widening skupiny, 11 z 26 tvrdí, že majú vedúce úlohy.

Z prieskumu vyplýva, že pre väčšinu organizácií vykonávajúcich výskum (Research Performing Organisation – RPO) je účasť v partnerstve často motivovaná záujmami a prioritami organizácie. Poslanie a ciele organizácie, záujmy a kapacita výskumnej komunity sú dôvodmi na vstup do partnerstva.

Najväčší počet odpovedí zaslali Francúzsko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

Slovenské organizácie zapojené do prieskumu : Ministerstvo poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo investícií a informatizácie SR, Slovenská akadémia vied a CVTI SR  

Prieskum ERA-LEARN dokazuje, že tento nový nástroj zavedený v rámci programu Horizont Európa je :

  • vnímaný ako príležitosť a výzva zo strany zúčastnených organizácií;
  • vhodný na presadzovanie národných priorít a na rozvoj strategickej agendy v oblasti, ktorou sa partnerstvo zaoberá;
  • oceňovaný ako skúsenosť s učením sa a tiež príležitosť na podporu národných komunít v oblasti výskumu a inovácií.

Bolo identifikovaných niekoľko otázok, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť :

  • Nedostatok alebo nedostatočná kvalifikácia pracovníkov potrebných na rozvoj a realizáciu partnerstva;
  • Novosť a zložitosť nástroja a veľkosť konzorcií zapojených do partnerstiev, ktoré môžu mať až 200 partnerov;
  • Nedostatok skúseností so spoluprácou so zainteresovanými stranami na národnej úrovni a vytváraním národných programov, ktoré by sa začlenili do stratégie partnerstva;
  • Potreba zlepšiť svoje štruktúry, ktoré sú potrebné na podporu vnútroštátnej koordinácie;
  • Podpora zo strany EK – jasné a užívateľsky prívetivé usmernenia o administratívnych postupoch a nariadeniach, vrátane jednoznačného vymedzenia úloh organizácií vykonávajúcich výskum;
  • Nedostatok usmernení o finančných otázkach a riadení partnerstiev, ako aj o dohodách týkajúcich sa implementácie partnerstiev;
  • Zváženie organizácie vzdelávacích programov pre pracovníkov zapojených do vývoja a implementácie partnerstiev na národnej a európskej úrovni s podporou EK.

Viac informácií :

Zverejnené : 10. 5. 2023, slord