Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERA Monitoring Report 2023Správa „ERA Monitoring 2023“ poskytuje komplexnú analýzu implementácie programu Európskeho výskumného priestoru (ERA). Správa vyzdvihuje úspešné dokončenie viacerých opatrení v rámci programu ERA na roky 2022-24 a poukazuje na aktívnu spoluprácu a spoluvytváranie v rámci fóra ERA. Toto fórum sa stalo kľúčovým priestorom pre členské štáty EÚ, krajiny programu Horizont Európa, zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií a Európsku komisiu, ktoré spolupracujú na dosahovaní spoločných cieľov v oblasti výskumu a inovácií.

Správa sa zaoberá významným pokrokom dosiahnutým v oblasti valorizácie poznatkov a udržateľnosti výskumných infraštruktúr v celej Európe. Opisuje úsilie o vytvorenie jednotného prístupu k zdieľaniu a zhodnocovaniu znalostí vrátane vypracovania hlavných zásad a kódexov postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva a štandardizáciu. Cieľom tohto úsilia je účinnejšie zapojiť zainteresované strany a členské štáty a podporiť prostredie, ktoré podporuje vzájomné učenie a osvedčené postupy.

V oblasti medzinárodnej spolupráce správa podrobne opisuje opatrenia zamerané na podporu pozitívneho prostredia pre spoluprácu založenú na reciprocite, spoločných hodnotách a zásadách. Spustené iniciatívy, ako napríklad pilotné programy „Team Europe approach“ a vypracovanie „European Science Diplomacy Agenda„, naznačujú strategický tlak na koordinovanejšiu a účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií.

Z hodnotenia vyplýva, že EÚ spolu s členskými štátmi, pridruženými krajinami a zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií dosiahla významný pokrok v rámci rôznych akcií programu ERA. Medzi príklady takýchto úspechov patria:

  • Zriadenie Koalície na podporu hodnotenia výskumu (CoARA) (ERA akcia 3);
  • Príprava odporúčaní týkajúcich sa „European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe“ v roku 2023 (ERA akcia 4);
  • Prijatie odporúčaní o hlavných zásadách zhodnocovania poznatkov v roku 2022 (ERA akcia 7);
  • Prijatie plánov priemyselných technológií (ERA akcia 12);
  • Vypracovanie nového rámca monitorovania a hodnotenia ERA (ERA akcia 19).

V správe sa tiež analyzujú finančné aspekty výskumu a inovácií, najmä podpora na úrovni EÚ prostredníctvom programov, ako sú Horizont Európa a Mechanizmu obnovy a odolnosti. Tieto finančné mechanizmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore agendy ERA, pričom významné investície do výskumu a inovácií sú v súlade s rôznymi akciami ERA, najmä so zameraním na dvojitý ekologický a digitálny prechod.

Viac informácií

Zverejnené 8.12.2023, slord