Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Erasmus+ vyzýva európske univerzity k vytváraniu nových alianciíEurópska komisia 3. októbra 2023  oznámila spustenie piatej výzvy Erasmus+ na predkladanie návrhov, ktorej cieľom je podporiť pokračujúcu expanziu iniciatívy európskych univerzít.

Erasmus+ v súčasnosti podporuje 50 aliancií združujúcich viac ako 430 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy.

Táto výzva podporí hlbšiu inštitucionálnu nadnárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. V rámci rozpočtového obdobia 2021 – 2027 program Erasmus+ vyčlení na iniciatívu približne 1,1 miliardy EUR. To znamená, že pre každú alianciu európskych univerzít na 4 roky je k dispozícii až 14,4 milióna EUR, čo je 3-krát viac ako suma ponúkaná počas pilotnej fázy 2019 – 2020. Prioritou tejto iniciatívy je dosiahnutia cieľa, ktorým je rozšírenie na minimálne 60 európskych univerzitných aliancií, ktoré by do polovice roka 2024 združovali viac ako 500 univerzít.

Aliancie európskych univerzít majú rôzne modely systémovej, štrukturálnej a udržateľnej nadnárodnej spolupráce, ktoré posilňujú kvalitu, výkonnosť, príťažlivosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania v celej Európe v prospech študentov a zamestnancov a zároveň podporujú demokratické hodnoty, pričom pokrývajú všetky  univerzitné poslania ako: vzdelávanie, výskum, inovácie a služby spoločnosti.

Hlbšia inštitucionálna spolupráca v rámci európskych univerzitných aliancií uľahčuje plynulú mobilitu v rámci európskych medziuniverzitných kampusov. Tieto kampusy ponúkajú komplexné možnosti vrátane štúdia, odbornej prípravy, výučby, výskumu, práce alebo zdieľania služieb v partnerských inštitúciách prostredníctvom fyzického, online alebo kombinovaného vzdelávania.

Aliancie uprednostňujú mobilitu na všetkých akademických úrovniach, pričom cieľom je, aby ju využívalo aspoň 50 % študentov. Iniciatívy zahŕňajú spoločné, flexibilné študijné programy s interdisciplinárnym prístupom, v dôsledku čoho študenti môžu získať titul kombináciou štúdia vo viacerých európskych krajinách.

Programy poskytujú aj rozmanité možnosti vzdelávania, pracovné skúsenosti a stáže s externými mentormi s cieľom podporiť občiansku angažovanosť a podnikanie.

Zo slovenských univerzít sú v týchto alianciách zapojené univerzity: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Vysoká škola múzických umení v Bratislave.

Európske aliancie univerzít vytvárajú taktiež tímy pozostávajúce zo študentov, akademikov, výskumníkov, podnikateľov, spoločností a miestnych aktérov, ktorí spolupracujú v „živých laboratóriách“, kde sa venujú riešeniu rôznych, multidisciplinárnych problémov. Tento prístup integruje vzdelávanie, vyučovanie, pedagogické inovácie, výskum a inovácie, podporuje medziodborovú spoluprácu a posilňuje excelentnosť vo vzdelávaní a výskume. Jeho cieľom je posilniť kritické a kreatívne myslenie v podmienkach rýchlo sa meniaceho trhu práce a zároveň vytvárať adaptabilné riešenia pre rôzne európske regióny.

Výzva  sa uzatvára 6. februára 2024.

Viac informácií:

Prihlásenie sa do výzvy

Aliancie európskych univerzít

Zverejnené 11.10. 2023, slord