Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC zmapovalo výskum financovaný v rámci programu Horizont 2020Európska rada pre výskum (ERC) uverejnila podrobnú analýzu všetkých výskumných projektov financovaných ERC v rámci programu Horizont 2020. Štúdia „Mapovanie hraničného výskumu ERC“ bola zverejnená 14. júla 2022 a obsahuje tridsať informačných listov, ktoré prezentujú rozmanitosť financovaného výskumu, nové oblasti vedy, nové metódy a interdisciplinárne prepojenia medzi výskumnými problémami, ktorými sa zaoberajú príjemcovia grantov ERC, ako aj geografické vzorce rozloženia projektov v Európe. Mapovaním sa tiež zistilo, že veľká časť výskumných projektov financovaných ERC zdola nahor na základe zvedavosti bez tematických priorít rieši kľúčové globálne výzvy.

V rokoch 2014 až 2020 ERC financovala 6 707 výskumných projektov v hodnote 13,3 miliardy eur. Štúdia obsahuje viacero informačných listov zameriavajúcich sa buď na rôzne oblasti výskumu (vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a technické vedy, spoločenské a humanitné vedy) alebo na priority Európskej komisie (digitalizácia, green deal a zdravie). Na základe týchto informačných listov môžeme identifikovať najčastejšie disciplíny (napr. bunkovú biológiu alebo ekonómiu), prevládajúce témy (napr. vývoj algoritmov a kultúrne dedičstvo) a nové metódy alebo prístroje (napr. v oblasti počítačového modelovania a simulácií v počítačovej predikcii proteínov).

Z analyzovaných projektov ERC 34 % pravdepodobne prispeje k zdravotným politikám vrátane výskumu rakoviny, mozgu a ľudskej mysle. Každý desiaty projekt sa zaoberal problémami súvisiacimi s prechodom na digitálne technológie, pričom polovica z nich bola v oblasti umelej inteligencie. Napokon sa zistilo, že 14 % projektov je relevantných pre politiky v oblasti klímy a ekologické riešenia.

Informačné prehľady prinášajú aj niekoľko zaujímavých postrehov o rozdelení projektov financovaných ERC medzi členské štáty EÚ a pridružené krajiny. Napríklad zatiaľ čo Nemecko je mimoriadne silné v oblasti vied o živej prírode, ako aj fyzikálnych a technických vied, Spojené kráľovstvo a Holandsko spolu hostia 40 % všetkých projektov v oblasti spoločenských a humanitných vied. Zaujímavé vzorce možno rozoznať aj v krajinách, ktoré hostia menší podiel projektov. Napríklad 26 % projektov, ktoré hostilo v Maďarsko je v oblasti neurovedy a nervových porúch zatiaľ čo 31 % projektov hostených v Poľsku je v oblasti počítačové vedy a informatika.

Zatiaľ čo ostatné krajiny V4 získali každá približne 30 projektov, Slovensku sa počas trvania programu Horizont 2020 v tomto type výziev nepodarilo uspieť.

Viac informácií:

Zverejnené 18.7.2022, slord