Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Čína podpísali administratívnu dohodu na podporu spolupráceEÚ a Čína podpísali 22. apríla 2022 administratívnu dohodu na obdobie rokov 2021 – 2024 o podpore spoločných výskumných projektov v rámci dvoch spoločne dohodnutých hlavných iniciatív v oblasti výskumu: Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie, ako aj nových hlavných iniciatív v oblasti zmeny klímy a biodiverzity.

Projekty v rámci administratívneho dojednania odrážajú záujmy oboch strán a prispejú k pokroku v plnení kľúčových priorít EÚ, ako je plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja so zameraním na zmenu klímy a stratu biodiverzity. Témy hlavných iniciatív budú vypracované spoločne a budú zamerané na výskum.

Dohoda je v súlade s výsledkami 23. samitu EÚ – Čína, strategickým výhľadom EÚ a Číny z roku 2019, komunikáciou o globálnom prístupe k výskumu a inováciám z roku 2021 a prebiehajúcimi diskusiami o spoločnej cestovnej mape pre budúcnosť spolupráce v oblasti vedy, technológií a inovácií.

Rozšírenie vybraných oblastí spolupráce po roku 2024 bude závisieť od pokroku dosiahnutého v diskusiách o pláne a od celkového stavu bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Čínou.

Cieľom plánu je obnoviť rovnováhu spolupráce a priniesť pokrok v spravodlivom inovačnom ekosystéme, ktorý je definovaný reciprocitou a rovnakými podmienkami pri rešpektovaní základných hodnôt, vysokých etických noriem a noriem vedeckej integrity.

Viac informácií:

Zverejnené 28.4.2022, slord