Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Kórejská republika začínajú formálne rokovania o pridružení k programu Horizont EurópaZákladné informácie

Európska komisia a Kórejská republika dňa 22. mája 2023 pokročili k prehĺbeniu spolupráce v oblasti výskumu a inovácií (VaI) začatím formálnych rokovaní o pridružení k programu Horizont Európa (HE). Pridruženie by znamenalo ďalší míľnik pre strategické partnerstvo medzi EÚ a Kórejskou republikou a podporilo by realizáciu ich digitálneho a ekologického partnerstva.

Spolupráca vo VaI medzi týmito dvomi aktérmi sa riadi Dohodou o vedecko-technickej spolupráci platnou od roku 2007, ktorú monitoruje a riadi Spoločný výbor pre vedecko-technickú spoluprácu. Kórejská republika formálne vyjadrila svoj záujem o pridruženie 14. februára 2022, na čo nasledovali prieskumné rozhovory a technické výmeny, ktoré vyústili do uvedených formálnych rokovaní. 

V Horizonte Európa bolo doposiaľ podpísaných 16 grantov so 17 prípadmi zapojenia 14 kórejských subjektov. V programe Horizont 2020 bolo podpísaných 130 grantov so 197 prípadmi zapojenia 128 kórejských subjektov. Spolupráca sa týkala širokého spektra oblastí, akými sú IKT, kybernetická bezpečnosť, inteligentné mestá, klimatické vedy, odolnosť voči prírodným katastrofám atď.

Pridruženie k programu Horizont Európa

Pridruženie k HE by pre kórejské výskumné a inovačné subjekty znamenalo obzvlášť nasledovné:

  • Možnosť zúčastňovať sa na kolaboratívnych projektochu, ktoré sa zaoberajú globálnymi výzvami, a to za rovnakých podmienok, akými disponujú subjekty z členských štátov EÚ;
  • Prístup k financovaniu HE a možnosť koordinovať akcie; 
  • Právo zástupcov kórejských orgánov verejnej správy pôsobiť ako pozorovatelia v programových výboroch, ktoré formujú obsah pracovného programu Horizont Európa. 
  • Posun k širším a silnejším medziľudským sieťam.

Pridruženie je kľúčovým nástrojom globálneho prístupu EÚ k spolupráci v oblasti VaI, v rámci HE je po prvýkrát ponúknuté strategickým partnerom EÚ nachádzajúcim sa mimo geografickej blízkosti EÚ, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a majú silný vedecký, inovačný a technologický profil.

Ďalším krokom k pridruženiu budú rokovania v nasledujúcich mesiacoch. Až do pridruženia sa môžu kórejské výskumné subjekty naďalej zúčastňovať na HE na základe princípu „otvorenosti svetu“.

Pridruženie ako aktuálny nástroj medzinárodnej spolupráce

Sprístupnenie programu HE vo forme pridruženia je nástrojom EÚ pre posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti VaI v otázke riešenia globálnych výziev, akou je napríklad zmena klímy. Týka sa podobne orientovaných partnerov z celého sveta:

Otváranie HE však má svoje hranice, akými sú napríklad rozvoj kritických technológií v oblasti vesmíru a kvantových technológií. V dôsledku toho EÚ neumožní tretím krajinám zapojiť sa do grantových výziev v citlivých oblastiach, akými sú napr. vesmír a kvantová technológia.

Viac informácií:

Zverejnené 2.6.2023, slord