Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Turecko vedú prvý dialóg na vysokej úrovni o vede, výskume, technológiách a inováciách.Dňa 15. novembra 2022 sa v Bruseli uskutočnil prvý dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Tureckom o vede, výskume, technológiách a inováciách. Dialóg viedli Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, a Mustafa Varank, minister priemyslu a technológií Turecka. Zdôraznili v ňom zelenú a digitálnu transformáciu a podpornú úlohu vzdelávania, výskumu a inovácií. Dialóg sa zameral na zelenú priemyselnú výrobu, obnoviteľné zdroje energie, klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, ako aj na ďalšie aspekty Zelenej dohody. Zdôraznila sa aj rozhodujúca úloha digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy pri umožňovaní transferu technológií a vymenili sa názory na priemysel budúcnosti a prebiehajúcu digitálnu transformáciu.

EÚ a Turecko sa zhodli na tom, že silnejšia integrácia výskumných a inovačných kapacít a činností v oblasti transferu technológií spolu s rozvojom ľudského kapitálu sú kľúčom k udržaniu prebiehajúcej transformácie. Spolupráca medzi akademickou obcou, priemyslom a malými a strednými podnikmi bude neustále podporovaná prostredníctvom programu Horizont Európa. Obe strany potvrdili svoj záväzok pokračovať v úzkej spolupráci v týchto oblastiach v záujme vzájomných výhod vyplývajúcich z ekologického a digitálneho prechodu.

Pozadie

Turecko sa od roku 2003 zúčastňuje na výskumných a inovačných programoch EÚ. Už v roku 2004 vytvorilo Turecký výskumný priestor (TARAL) podľa vzoru Európskeho výskumného priestoru (ERA). V tejto oblasti dosiahlo značný pokrok najmä v prioritách ERA týkajúcich sa elektronických infraštruktúr a uplatňovania rodového hľadiska vo výskume. V roku 2019 spustilo sériu opatrení, ktoré viedli k vytvoreniu akčného plánu na posilnenie národnej výskumnej a inovačnej kapacity, ako aj spolupráce s ERA a zosúladenia s ním.

Dňa 27. októbra 2021 podpísali Európska komisia a Turecko tri dohody, ktorými sa udeľuje štatút pridruženia k programom EÚ na obdobie 2021 – 2027: Horizont Európa, program EÚ pre výskum a inovácie, Erasmus+, program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a Európsky zbor solidarity. Výskumníci, študenti, žiaci, stážisti, učitelia a mladí ľudia sa teraz môžu zúčastniť za rovnakých podmienok ako účastníci z členských štátov EÚ.

Viac informácií:

Zverejnené: 25.11.2022, slord