Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Defence Innovation SchemeKoncom minulého roku sa kancelária SLORD zúčastnila na podujatí v rámci siete IGLO, ktoré sa venovalo rozbiehajúcej sa iniciatíve EÚ pre malé a stredné inovatívne podniky (MSP) v oblasti obrany a bezpečnosti – EU Defence Innovation Scheme (EUDIS). V tomto článku Vám prinášame zhrnutie základných informácií o tejto schéme a ako je z nej možné benefitovať. 

EU Defence Innovation Scheme

Schéma je naviazaná na Európsky obranný fond (EDF), ktorého cieľom je zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu a podporovať vedu a výskum v obrannom sektore za aktívnej spolupráce ČS, s celkovým rozpočtom 8 miliárd EUR na obdobie 2021-2027 z čoho až 2 miliardy EUR by mali byť alokované práve na EUDIS.

Cieľom tejto schémy je cez viaceré aktivity prispieť k odstráneniu prekážok vstupu na trh a zaviesť širokú škálu podpôr, ktoré pomôžu inovatívnym spoločnostiam v EÚ uviesť svoje nápady na trh a priniesť zmysluplný prínos pre obranu EÚ. V nasledujúcej časti Vám predstavíme jednotlivé plánované iniciatívy.

Hackathony

Podujatia, na ktorých sa stretávajú viaceré tímy s cieľom vyvinúť tematické nápady alebo riešenia v obmedzenom čase. Ich cieľom je zviditeľniť obranné potreby, osloviť inovátorov, podnikateľov a výskumných pracovníkov, ktorí ešte nie sú oboznámení s výzvami a požiadavkami obrany členských štátov EÚ, ale aj obranným priemyslom ako takým. Plánované je jedno podujatie každý rok medzi 2024-2027.

Technologická výzva: Agile and robust human language technologies for defence

Tento typ výzvy sa zameriava na konkrétny cieľ, na ktorom pracuje súbežne viacero tímov, ktorých postup je sledovaný a porovnávaný. Vyhlásené sú vždy dva typy výziev na predkladanie návrhov, jedna pre organizátora technologickej výzvy a druhá pre jej účastníkov.

Špeciálny dôraz bude v tohotoročnej výzve kladený aj na prácu s dôvernými dátami a pokrytie množstva rôznych aj menších jazykov.  

Celková suma alokovaná na túto výzvu je 18 miliónov EUR a je možné žiadať príspevok až do výšky 6 miliónov na jeden konzorciálny projekt.

Cezhraničné obranné inovačné siete: Technologies and processes for maintenance, joining and repair through an innovation test hub

Cieľom je vytvorenie znalostných a testovacích centier obranného priemyslu v špecifických oblastiach na podporu zavádzania civilných technológií do obranného sektoru. Tento rok sa táto výzva zameriava na oblasť materiálových technológií. Tieto centrá formou kaskádového financovania prerozdelia až 30 miliónov EUR formou grantov pre MSP za účelom demonštrácie a podpory vývoja ich technológie.

Spin-in výzvy

Podpora projektových návrhov, ktoré stavajú na riešeniach z civilných výskumných programov EÚ a tak podporujú synergie medzi civilným a obranným sektorom. V aktuálnom pracovnom programe na rok 2023 sa nachádzajú 3 takéto spin-in výzvy:

  • High-performance materialsZdroje vo výške 20 miliónov EUR prerozdelené medzi viaceré projekty
  • Innovative propulsion systems for defence applicationsZdroje vo výške 25 miliónov EUR prerozdelené medzi viaceré projekty
  • Automation of security penetration testsZdroje vo výške 14 miliónov EUR prerozdelené medzi viaceré projekty

Defence Equity Facility

Časť rozpočtu EDF (100 miliónov EUR) bude cez Európsky investičný fond investovaná do súkromných investičných fondov, ktoré sa zameriavajú na MSP a rastúce podniky v obrannom sektore. Cieľom je tak znížiť riziko pre investorov a prilákať nových. Implementácia tejto aktivity sa začala už v roku 2022 a počas roku 2023 bude touto formou preinvestovaných 20 miliónov EUR.  

Výzvy zamerané exkluzívne na MSP a podnikateľské poradenstvo

Tento rok budú vyhlásené 2 výzvy priamo zamerané na MSP. Účasť v takejto výzve je povolená len MSP, ktoré musia byť takisto aj koordinátorom, a výskumným organizáciám. Úspešné MSP takisto obdržia zadarmo aj podnikateľské poradenstvo, ktoré im pomôže s posunutím ich produktu do ďalšej fázy alebo na trh.

  • Non-thematic research actions by SMEs and research organisations – Zdroje vo výške 36 miliónov EUR, maximálne 4 milióny EUR na projekt
  • Non-thematic development actions by SMEs – Zdroje vo výške 36 miliónov EUR, maximálne 6 milióny EUR na projekt

Pre MSP môžu byť zaujímavá aj výzva zameraná na prelomové technológie, kde stačí konzorcium vytvoriť len z 2 partnerov z 2 ČS. MSP v rámci tejto výzvy sú taktiež oprávnené na podnikateľské poradenstvo:

  • Non-thematic research actions targeting disruptive technologies for defenceZdroje vo výške 16 miliónov EUR, maximálne 4 milióny EUR na projekt

Pre viac informácií odporúčame prečítať si zverejnený pracovný program EDF na rok 2023 alebo sa zúčastniť informačných dní, ktoré sa uskutočnia 28.-29.6.2023. Všetky výzvy by sa mali otvoriť 15. júna a uzavrieť  22. novembra 2023. Takisto odporúčame pozrieť priloženú prezentáciu v na ktorej konci nájdete tipy na platformy, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní partnerov.

Viac informácií:

Zverejnené 17.4.2023, slord