Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ schválila výskumný a vzdelávací program EuratomDňa 12. mája 2021 Rada Európskej únie prijala nariadenie, ktorým sa ustanovuje výskumný a vzdelávací program Euratom (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) na roky 2021 – 2025. Program má rozpočet 1 382 miliónov EUR a prispeje k výskumu jadrovej syntézy a jadrového štiepenia, podporí Európsky plán boja proti rakovine a posilní európske odborné znalosti a kompetencie v oblasti jadrovej energie.

Program pomôže uskutočniť Európsky výskumný plán na realizáciu energie jadrovej syntézy, ktorá predstavuje dlhodobú možnosť rozsiahlej nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie. Naskytne sa tak možnosť vyriešiť rastúci dopyt po nízkouhlíkovej energii do konca tohto storočia. Ešte pred vybudovaním elektrární, ktoré využívajú jadrovú syntézu jej výskum umožní Európe inovovať oblasť špičkových technológií, čím vytvorí konkurencieschopnejší priemysel.

Výskum v oblasti štiepenia jadier bude zameraný na bezpečnosť, manipuláciu s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, vyraďovanie z prevádzky, radiačnú ochranu, vzdelávanie a odbornú prípravu. Nový program kladie väčší dôraz na neenergetické využitie jadrovej technológie. V tomto ohľade je oblasť medicíny veľmi dôležitá a Euratom podporuje európsky plán na boj proti rakovine (napr. ionizujúce žiarenie používané na diagnostiku a liečbu). Veľký potenciál má aj využitie jadrovej vedy v oblastiach ako poľnohospodárstvo, životné prostredie a vesmír.

Priame činnosti, ktoré vykonáva JRC (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie), dopĺňajú výskum na vnútroštátnej úrovni v oblasti jadrovej bezpečnosti, ochrany, bezpečnostných opatrení a nešírenia jadrových zbraní. JRC bude naďalej zohrávať ústrednú úlohu v oblasti odbornej prípravy a riadenia znalostí v jadrovej oblasti a sprístupňovať svoje jadrové výskumné zariadenia vedcom z EÚ. JRC bude tiež zabezpečovať podporu politík EÚ a jej členských štátov v týchto oblastiach.

Napokon, program kladie dôraz na európske odborné znalosti a kompetencie v jadrovej oblasti prostredníctvom mobility, vzdelávania a odbornej prípravy (Akcie Marie Sklodowska-Curie), ako aj prostredníctvom šírenia a prenosu technológií.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 17.5.2021, slord