Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ zaostáva v plnení ambícií v oblasti AIEurópsky dvor audítorov koncom mája zverejnil osobitnú správu „Ambície EÚ v oblasti AI – silnejšie riadenie a väčšie a cielenejšie investície sú nevyhnutné do budúcnosti, “ v ktorej hodnotí implementáciu plánu EÚ na zvýšenie investícií do umelej inteligencie (AI) a úprav regulačného prostredia.

Európska komisia prijala v roku 2018 spolu s členskými krajinami EÚ v reakcii na technologický vývoj AI koordinovaný plán za účelom budovania ekosystému AI v Európe. Plán bol neskôr aktualizovaný v roku 2021. Hlavným cieľom plánov bolo vytvoriť v EÚ ekosystém umelej inteligencie založený na excelentnosti a dôvere. Oba plány v oblasti AI zahŕňali koordinované opatrenia, ktoré mala prijať Komisia alebo členské štáty s cieľom zvýšiť investície do AI a prispôsobiť regulačné prostredie vývoju technológií.

Európsky dvor audítorov v nedávno zverejnenom hodnotení európskych ambícií v AI dospel k záveru, že Komisia a vnútroštátne opatrenia neboli účinne koordinované z dôvodu malého počtu dostupných nástrojov riadenia, ich čiastočného vykonávania a neaktualizovaných cieľov.

Okrem toho investície EÚ do AI nedržali krok so svetovými lídrami, akými sú USA a Čína. Cieľom plánu z roku 2018 bolo zvýšiť investície do AI, keďže podľa dát externej štúdie sa investície do umelej inteligencie v USA v roku 2016 odhadovali na úrovni 12,1 – 18,6 miliardy EUR v porovnaní s 2,4 – 3,2 miliardy EUR v Európe. Komisia zásadne neaktualizovala investičné ciele EÚ pre AI ani v ďalšom pláne prijatom v roku 2021, čím sa zmeškala príležitosť zohľadniť najnovšie odhady vývoja investícií do AI vo svete.

Aj napriek tomu celkovo investície do AI v EÚ v období rokov 2018 – 2020 stabilne rástli. Avšak rozdiel v investíciách do AI medzi USA a EÚ sa v rokoch 2018 – 2020 viac ako zdvojnásobil. Nedostatok ambícií a vágnosť v oblasti investičných cieľov je zároveň v protiklade s cieľom budovať globálne konkurencieschopný ekosystém umelej inteligencie v Európe.

Hoci sa Komisii vo všeobecnosti podarilo zvýšiť výdavky z rozpočtu EÚ na výskumné projekty v oblasti AI, nemonitorovala ich prínos k rozvoju ekosystému AI v EÚ a výrazne nezvýšila súkromné spolufinancovanie. Cieľ týkajúci sa výdavkov EÚ na AI bol v období rokov 2018 – 2020 takmer dosiahnutý, pričom investície predstavovali 1,4 miliardy EUR vrátane grantov tretím krajinám v celkovej výške 0,2 miliardy EUR. V období 2021 – 2022 boli skutočné výdavky (1,4 miliardy EUR) o 0,6 miliardy EUR nižšie ako stanovený cieľ.

Podľa Dvora audítorov je nevyčerpanie prostriedkov čiastočne spôsobené neskorým začiatkom financovania programov Horizont Európa a Digitálna Európa. Je to spôsobené najmä tým, že program Horizont Európa bol prijatý v apríli 2021 a prvý pracovný program v júni 2021. To malo za následok, že v danom roku bol podpísaný len malý počet grantov v oblasti AI.

Ďalšou výzvou do budúcnosti pre Komisiu zostáva i komercializácia a využívanie výsledkov výskumných projektov v oblasti AI financovaných EÚ.

Európsky dvor audítorov na základe svojich zistení sformuloval odporúčania a vyzval Európsku komisiu aby:

  1. spolu s členskými štátmi prehodnotila investičné ciele EÚ v oblasti AI,
  2. posúdila potrebu nástroja kapitálovej podpory financovaného z EÚ zameraného na malé a stredné podniky aktívne v oblasti AI,
  3. zabezpečila koordinované fungovanie infraštruktúry AI financovanej z prostriedkov EÚ,
  4. definovala výdavky na výskum a inovácie v oblasti AI v rámci rozpočtu EÚ, stanovila výkonnostné ciele a ukazovatele a pravidelne monitorovala ich pokrok;
  5. zintenzívnila využívanie výsledkov AI výskumu financovaného z EÚ.

 

Celé znenie správy: https://shorturl.at/BpSgP

Zverejnené 21.06.2024, slord