Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ zlepšuje podmienky pre výrobu čistých technológií, vzniknú aj priemyselné Net-Zero akadémie
Legislatívny návrh regulácie z dielne Komisie má za cieľ posilniť odolnosťkonkurencieschopnosť výroby čistých technológií v EÚzvýšiť tak bezpečnosť a udržateľnosť nášho energetického systému. Medzi tieto čisté technológie patrí napríklad solárna fotovoltaika, solárna tepelná energia, veterná energia, batérie, tepelné čerpadlá a geotermálna energia, elektrolyzéry ale aj malé modulárne reaktory, ktorým sa venuje novo zverejnený pracovný program Euratomu na roky 2023 – 2025, ktorým sa budú podporovať výskumní pracovníci v jadrovej oblasti.

Zlepšenie podmienok na zriaďovanie projektov s čistou nulovou spotrebou energie dokáže prilákať investície potrebné k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky respektíve v prechode na klimatickú neutralitu do roku 2050.

Kľúčové opatrenia týkajúce sa technológií s čistou nulovou energiou :

Stanovenie priaznivých podmienok

 • informovanosť, administratívna záťaž
 • zjednodušenie procesu udeľovania povolení

Urýchlenie zachytávania CO2

 • dosiahnutie do roku 2030 ročnej kapacity 50Mt CO2 vtlačených do strategických úložísk CO2

Zjednodušenie prístupu na trhy

 • zohľadnenie kritérií udržateľnosti a odolnosti pri verejných obstarávaniach

Podpora investícií

 • zriadenie regulačných sandboxov na testovanie inovatívnych čistých nulových technológií

Zlepšenie zručností

 • kvalifikovaná pracovná sila
 • zriadenie akadémií pod kontrolou platformy Net-Zero Europe s celkovým financovaním 5,1 milióna EUR do roku 2027

Práve táto posledná iniciatíva môže byť veľmi zaujímavou pre slovenské vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie a preto vám o nej prinášame viac informácií.

Priemyselné Net-Zero akadémie

Komisia navrhuje finančne podporiť zriaďovanie európskych akadémií Net-Zero priemyslu, ktorých cieľom je :

 • rozvíjať vzdelávacie programy a školiace materiály pre odbornú prípravu v oblasti vývoja, výroby, inštalácie, údržby a recyklácie technológií Net-Zero ako sú solárne fotovoltaické a solárne tepelné technológie, technológie obnoviteľného vodíka alebo suroviny;
 • podporovať využívanie vzdelávacích programov, obsahu a materiálu poskytovateľmi vzdelávania v členských štátoch, a to aj v malých a stredných podnikoch;
 • zavádzať osvedčenia s cieľom uľahčiť transparentnosť nadobudnutých zručností, ktoré by mali byť vydávané vo formáte európskych dokladov o vzdelaní a mohli by byť integrované do EUROPASSu;
 • zvýšiť prenosnosť medzi pracovnými miestami a cezhraničnú mobilitu pracovnej sily;
 • umožniť odbornú prípravu a vzdelávanie 100 000 študentov do troch rokov od ich založenia.

Tento návrh počíta s počiatočným financovaním akadémií vo forme 3 miliónov EUR z rozpočtu Partnerstva pre čistý vodík a 2,5 milióna EUR z rozpočtu programu pre jednotný trh.

Komisia vyzýva členské štáty, aby podporovali priebežnú rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie ponúkané akadémiami prostredníctvom národných programov a finančných prostriedkov Únie vrátane prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu regionálneho rozvoja, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo Mechanizmu spravodlivej transformácie. Nová Platforma Net-Zero Europe by mala pomáhať usmerňovať prácu akadémií a zabezpečovať dohľad.

Návrh tejto regulácie bude teraz podrobený legislatívnemu procesu počas ktorého sa Európsky parlament a Rada EÚ dohodnú na jeho finálnom znení. 

Viac informácií:

Zverejnené: 22.3.2023, slord