Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európa potrebuje lepší krízový manažmentEurópska únia, tak ako aktuálne celý svet, čelí mnohým krízam.Tie každým rokom naberajú na počte a závažnosti, preto je potrebné odborné poradenstvo strategické krízové riadenie. Mechanizmus vedeckého poradenstva EÚ (SAM) a Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE) pripravili správuspoločné vyhlásenie, v ktorom Komisii odovzdali nasledujúce odporúčania:

  • EÚ by sa mala pripravovať na krízy v plnom časovom horizonte, od pripravenosti vopred až po reakciu a obnovu,
  • rozhodovacie orgány by mali užšie spolupracovať s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom,
  • EÚ by mala posilniť synergie medzi opatreniami na zmiernenie krízy ako aj synergie medzi inštitúciami EÚ navzájom a členskými štátmi,
  • Centrum pre reakciu na núdzové situácie a koordináciu (ERCC) by malo zohrávať väčšiu úlohu pri uľahčovaní výmeny informácií a potrieb,
  • potrebné sú taktiež rýchlo použiteľné a účinnejšie finančné mechanizmy EÚ v oblasti krízového manažmentu.

Európska skupina pre etiku uvádza aj dôležitosť hodnôt pri riešení kríz, pretože práve tie určujú rámcovanie problémov, ktoré má krízový manažment riešiť. Medzi takéto hodnoty patrí hlavne solidarita, ľudská dôstojnosť či boj proti chudobe a nerovnostiam. Tieto hodnoty, na ktorých sú založené rozhodnutia a odporúčania vládnych agentúr, musia byť jasné a otvorené verejnej kontrole.

Viac informácií:

Zverejnené 28.11.2022, Slord