Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Education Area – priebežné hodnotenie 

Cieľom konzultácií v rámci priebežného hodnotenia Európskeho vzdelávacieho priestoru (European Education Area – EEA) je zhromaždiť informácie, odborné poznatky a názory zainteresovaných strán, aby sa dospelo k podloženému a meritórnemu úsudku o tom, aký pokrok sa dosiahol pri vytváraní EEA.

K tejto konzultácii môžete prispieť vyplnením online dotazníka. Svoje odpovede môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Vítané sú príspevky hlavných zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, širokej verejnosti a všetkých strán, ktorých sa európska spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy týka alebo ktoré majú o ňu záujem.

Medzi zainteresované strany patria (okrem iného):

  • národné a regionálne/miestne orgány
  • učiaci sa a pedagógovia vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy (formálneho, neformálneho alebo informálneho)
  • sektorové alebo horizontálne organizácie a siete zainteresovaných strán v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy
  • organizácie a siete zastupujúce učiacich sa alebo pedagógov
  • mimovládne organizácie a občianska spoločnosť
  • medzinárodné organizácie, ako je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Rada Európy a Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)
  • iné príslušné orgány alebo občania.

 

Viac informácií: EEA – interim evaluation

Zverejnené 20.05.2024, slord