Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska asociácia univerzít zverejnila Hodnotiacu tabuľku 2023 o autonómii univerzítEurópska asociácia univerzít (EUA) uverejnila publikáciu „Autonómia univerzít v Európe IV: Hodnotiaca tabuľka 2023„. Hodnotiaca tabuľka 2023 poskytuje úplnú komparatívnu analýzu súčasného stavu autonómie univerzít v 35 systémoch vysokoškolského vzdelávania v Európe. Maďarský systém vysokoškolského vzdelávania nie je zahrnutý do bodového hodnotenia, je skôr predmetom doplnkovej analýzy. Správu dopĺňa séria profilov krajín, ktoré budú zverejnené v priebehu roka 2023.

Kancelária SLORD pre vás pripravila súhrn hlavných zistení:

  • Zatiaľ čo výber a nominačné pravidlá pre vedúcich predstaviteľov univerzít sa v jednotlivých systémoch líšia, zapojenie verejných orgánov do týchto procesov zvyčajne zostáva formalitou (výnimka Turecko, Maďarsko);
  • Zmluvy o výkone zvyčajne podrobne popisujú ciele a povinnosti univerzít na úrovni každej inštitúcie a s nimi súvisiaca prax odhaľuje nadmernú mieru mikromanažmentu;
  • Počas doby pokrytej touto správou sa vyskytli početné prípady ad hoc zásahov štátu mimo jeho tradičnej regulačnej úlohy z nemalej časti aj v súvislosti s pandémiou Covidu-19;
  • Čoraz napätejší geopolitický kontext viedol aj k väčšej kontrole univerzít a ich početných medzinárodných partnerstiev, ako aj zameranie sa na výzvy, ktoré by mohli predstavovať z hľadiska bezpečnosti vedomostí;
  • Nájdenie primeranej rovnováhy medzi autonómiou a zodpovednosťou zostáva základným problémom mnohých reforiem uvedených v tejto správe;
  • Univerzity len zriedka dostávajú primeranú podporu pri rozvíjaní správnych súborov zručností, či už strategických, prierezových alebo technických, na dosiahnutie silného vedenia a riadenia;
  • Na riešenie výziev spojených s väčšou autonómiou sú potrebné primerané zdroje. Investície do väčších kapacít umožňujú univerzitám využívať výhody otvorenejších regulačných rámcov;
  • Slovensko sa v rebríčku organizačnej autonómie posunulo vyššie, avšak stále zostáva v skupine krajín so stredne nízkou autonómiou.

Viac informácií:

Zverejnené 17.3.2023, slord