Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska digitálna infraštruktúra pre dizajn, vývoj a testovanie pokročilých materiálov 

Zdroj: Max Plank Gesellschaft

Európska komisia (EK) postupne pripravuje implementáciu svojej Stratégie pre pokročilé materiály, ktorú predstavila vo februári 2024. V tejto komunikácii EK predstavila 5 rôznych oblastí aktivít z ktorých viaceré majú priame prepojenie na výskum a inovácie. S cieľom urýchliť cestu nových materiálov z laboratória do praxe, EK pripravuje nový koncept európskej digitálnej infraštruktúry, tzv. the Materials Commons. O čo presne ide sa dozviete v tomto článku.

Čo by mal byť the Materials Commons?

Európska digitálna infraštruktúra, ktorej cieľom je urýchliť dizajn, vývoj a testovanie nových pokročilých materiálov v kontrolovanom prostredí za pomoci AI. Mala by byť dôveryhodná a prístupná všetkým výskumníkom a inovátorom naprieč Európou.

Prečo je tento projekt dôležitý?

Pokročilé materiály boli identifikované ako jedna z kritických technológií pre zaistenie XXXX. EÚ má 3. najvyšší podiel patentov, avšak zatiaľ čo patentové aktivity v ostatných krajinách narastajú, v EÚ zostávajú stabilné. Európa má druhý najvyšší podiel firiem, po USA, ktoré sú aktívne vo výskume materiálov, no prevažná časť ich medzinárodnej kooperácie sa deje mimo EÚ. EÚ má takisto najväčší podiel inovačných lídroch v tejto oblasti. Toto všetko znamená, že EÚ má veľký potenciál, ktorý však začína strácať a preto je potrebné tú oblasť výskumu podporiť aj na EÚ úrovni.

Ako by mal the Materials Commons fungovať?

Hlavnou myšlienkou je federalizovanie už existujúcej infraštruktúry čo najviac členských štátov na spoločných princípoch, tak aby bol zabezpečený spravodlivý prístup všetkým záujemcom. Táto iniciatíva si bude vyžadovať výraznú podporu s spolufinancovanie od jednotlivých členských štátov a EK pre tento účel pripravuje na budúci rok výzvu v rámci Klastra 4 HE.  Avšak predtým ako môže takáto infraštruktúra vzniknúť, bude potrebné vyriešiť mnohé technické otázky v nižšie uvedených otázkach. Preto EK pripravila dokument, ktorým cieľom je začať o týchto výzvach diskutovať na európskej úrovni.

Dáta

  • umožnenie výmeny údajov je základom interoperability. Malo by vychádzať zo spoločných noriem a podporovať využívanie údajov v rôznych aplikáciách a interakciách hodnotového reťazca. Kľúčovú úlohu bude v tomto smere zohrávať EOSC a jeho národné uzly, ktoré sa začínajú budovať. Na úrovni Slovenska je táto iniciatíva koordinovaná CVTI SR.

Správa dát

  • Dôveryhodná správa údajov a kontrola prístupu je potrebná na podporu širokého používania a zdieľania údajov. To by malo umožniť spoľahlivé, dôveryhodné a kurátorsky riadené federatívne úložiská údajov o materiáloch a vývoj nových údajov a dátových služieb pre inovačné trhy. Integrovaný a dôveryhodný rámec musí chrániť vlastnícke práva a umožňovať prístup transparentným a bezpečným spôsobom, pričom bude chrániť dôverné informácie a duševné vlastníctvo. (IIC, GAIA-X, EOSC)

Pracovné postupy

  • Pracovné postupy zohrávajú kľúčovú úlohu pri digitalizácii objavovania a vývoja pokročilých materiálov a je potrebné ich optimalizovať pre výskum s využitím umelej inteligencie. To si vyžaduje optimalizáciu procesov, efektívnu správu údajov, podporu spolupráce, zmiernenie rizík a umožnenie automatizácie a podpory rozhodovania.

Nástroje

  • Bude potrebná široká škála skríningov, navrhovania, modelovania a charakterizačného softvéru a nástrojov umelej inteligencie na podporu všetkých krokov v rámci životného cyklu materiálov. Patria sem softvérové nástroje na podporu ukladania, vyhľadávania a výmeny údajov, identifikácie, charakterizácie, modelovania, testovania a simulácie materiálov. Mohlo by to zahŕňať aj vývoj nástrojov a technológií umelej inteligencie, ktoré vychádzajú z možností Materials Commons a ďalej ich rozširujú, ako sú napríklad základné modely pre materiálovú vedu alebo asistenti výskumu umelej inteligencie.

AI technológia

  • Obrovské zrýchlenie vývoja nových materiálov a množstvo údajov, ktoré sú dnes k dispozícii, si vyžaduje použitie techník umelej inteligencie, ako je strojové učenie na spracovanie údajov a robotika na urýchlenie experimentov.

Integrácia bezpečného a udržateľného dizajnu, hodnotenia životného cyklu a digitálnych produktových pasov

Manažment infraštruktúry

 

Aj o tomto projekte budeme diskutovať v rámci výskumnej komunity pokročilých materiálov na podujatí SNMT venovaný synergiám medzi európskymi a slovenskými iniciatívami 19.6. v Bratislave.

 

Publikované 4.6.2024, slord