Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia a zainteresované strany pracujú na Kódexe postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctvaEurópska komisia zvolala skupinu zainteresovaných strán v rámci akcie 7 politického programu Európskeho výskumného priestoru „Aktualizácia usmernení EÚ pre lepšie zhodnocovanie znalostí“, aby prispela k vypracovaniu „Kódexu postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva„. Kódex postupov má poskytnúť usmernenia pre výskumných pracovníkov a manažérov transferu a vedy, ako zaobchádzať s duševným vlastníctvom.

Skupina sa nazýva Spoločenstvo praxe a spolupracuje na dobrovoľnej báze od začiatku tohto roka. Tvorí ju približne 180 zástupcov z univerzít, výskumných inštitúcií, spoločností, úradov pre transfer, vnútroštátnych orgánov a iných organizácií.

Medzičasom Spoločenstvo praxe predložilo Európskej komisii návrh správy, na základe ktorej Komisia vypracuje „Kódex praxe pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva“. Kódex postupov má byť uverejnený koncom tohto roka.

Zainteresované strany sa v tejto fáze ešte stále môžu pripojiť k Spoločenstvu praxe. Záujem možno vyjadriť prostredníctvom mailovej adresy: RTD-IP-COMMUNITY-OF-PRACTICE@ec.europa.eu

S cieľom ukázať praktické príklady toho, ako možno využívanie výsledkov výskumu podporiť inteligentným riadením duševného vlastníctva, sú na platforme Európskej komisie pre zhodnocovanie znalostí uvedené osvedčené postupy z rôznych krajín. Zainteresované strany sa tiež vyzývajú, aby uverejnili svoje vlastné príklady.

V marci Komisia zverejnila „Rozsahovú štúdiu na podporu vypracovania kódexu postupov pre výskumných pracovníkov v oblasti normalizácie„. Štúdia má prispieť k vypracovaniu „Kódexu postupov pre výskumných pracovníkov a štandardizáciu“.

Zverejnené 17.8.2022, slord