Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia: Konzultácia o odporúčaniach pre komplexnejšie opatrenia na boj proti AMR



Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje čoraz väčšiu globálnu záťaž a vážny spoločenský a hospodársky problém. Odhaduje sa, že antimikrobiálna rezistencia je v EÚ zodpovedná za 33 000 úmrtí ročne a stojí systémy zdravotnej starostlivosti EÚ/EHP približne 1,1 miliardy EUR ročne.

Európska komisia prijala niekoľko opatrení na boj proti tomuto problému vrátane prijatia akčného plánu EÚ pre jedno zdravie proti antimikrobiálnej rezistencii v júni 2017. V rámci implementácie tohto akčného plánu už boli prijaté usmernenia pre obozretné používanie antimikrobiálnych látok v zdravotníctve a v oblasti zdravia zvierat.

S cieľom zabezpečiť, aby sa všetky iniciatívy prispievajúce k boju proti antimikrobiálnej rezistencii uskutočňovali v koherentnom rámci, sa vypracuje odporúčanie Rady. Cieľom odporúčania je znížiť šírenie antimikrobiálnej rezistencie, posilnením súčasných opatrení na boj proti antimikrobiálnej rezistencii na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ a zavedením celého radu nových účinných opatrení. Odporúčanie by sa malo zaoberať aj výskumom, vývojom, inováciami a globálnym programom boja proti antimikrobiálnej rezistencii

.

V rámci prípravy odporúčania prebieha verejná konzultácia, do ktorej sa môžu do 24. marca 2022 zapojiť verejné orgány, zainteresované strany a občania.

Webová stránka pre konzultácie.

Zverejnené 10.3.2022, slord