Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia navrhla plán na dosiahnutie digitálnej transformácie EÚ do roku 2030V súvislosti s prejavom predsedníčky Európskej komisie von der Leyen o stave Únie Európska komisia zverejnila konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie európskej spoločnosti a ekonomiky do roku 2030 nazvaný „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ (Path to the Digital Decade).

Navrhovaný plán digitálnej dekády premení digitálne ambície EÚ do roku 2030 na konkrétny postup ich plnenia. Bude slúžiť pri plnení cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030 na úrovni Únie v oblasti digitálnych zručností, digitálnych infraštruktúr, digitalizácie obchodných modelov a verejných služieb ako riadiaci rámec a bude sa zakladať na ročnom mechanizme spolupráce s členskými štátmi. Jeho cieľom je tiež identifikovať a realizovať digitálne projekty veľkého rozsahu, do ktorých sa zapojí Komisia a členské štáty.

Cesta k digitálnemu desaťročiu

Digitálny pokrok v členských štátoch je v posledných rokoch veľmi nevyrovnaný. Preto dôjde k štruktúrovanej spolupráci na spoločnom dosahovaní dohodnutých cieľov s ohľadom na rôzne východiskové pozície medzi členskými štátmi.

Komisia konkrétne navrhuje, že sa zapojí do každoročného mechanizmu spolupráce s členskými štátmi, ktorý bude pozostávať:

  • zo spoločného transparentného a štruktúrovaného monitorovacieho systému založeného na indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý slúži na meranie pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov do roku 2030; vrátane kľúčových ukazovateľov výkonnosti;
  • výročnej správy o stave digitálneho desaťročia (State of the Digital Decade), v ktorej Komisia zhodnotí pokrok a poskytne odporúčania pre činnosti
  • viacročných strategických plánov digitálnej dekády pre každý členský štát, v ktorých budú uvedené prijaté alebo plánované politiky a opatrenia na podporu cieľov do roku 2030;
  • štruktúrovaného ročného rámca ako priestoru na diskusiu a riešenie oblastí nedostatočného pokroku formou odporúčaní a spoločných záväzkov Komisie a členských štátov;
  • z mechanizmu na podporu projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 24.9.2021, slord