Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia navrhla zákon o monitorovaní lesovNavrhovaným zákonom o monitorovaní lesov sa vytvorí komplexný a vysokokvalitný monitorovací systém, ktorý sa bude vzťahovať na všetky lesy a ostatné zalesnené plochy v EÚ. Jeho cieľom je štandardizovať a harmonizovať dáta, vychádzať z existujúcich súborov dát a osvedčených postupov členských štátov a využívať technológie diaľkového prieskumu Zeme a kapacity EÚ na poskytovanie týchto služieb. Medzi kľúčové zložky zákona patrí mapovanie a lokalizácia lesných jednotiek, rámec zberu dát o lesoch, ktorý kombinuje štandardizované a harmonizované dáta, a rámec zdieľania dát o lesoch.

Tento zákon je prínosným pre zákonodarcov, lesných hospodárov a podniky. Zákonodarcovia získajú lepšie dáta na účely tvorby politík, obhospodarovatelia lesov môžu predávať ekosystémové služby a podniky, najmä malé a stredné podniky, nájdu nové príležitosti v oblasti digitálnych služieb. Zákon tiež vychádza z existujúcich národných inventarizácií lesov bez toho, aby ich nahrádzal, a jeho cieľom je znížiť záťaž vnútroštátnych správnych orgánov pri vykazovaní.

Zákon neprinesie dodatočné náklady, obmedzenia ani byrokraciu, ale umožní členským štátom zbierať harmonizované dáta na základe existujúcich systémov. Komisia EÚ podporí členské štáty, ktoré potrebujú pomoc, a ponúkne im bezplatné služby pozorovania Zeme, čím sa zmiernia dodatočné náklady. Návrh nezavádza nové priame administratívne požiadavky pre podniky vrátane vlastníkov lesov a lesníkov.

Zákon neupravuje hospodárenie lesov, ale zameriava sa na získavanie dát a monitorovanie a podporuje dobrovoľné dlhodobé plánovanie rozvoja lesov. Členské štáty nie sú povinné predkladať Komisii lesnícke programy, ale rámec ich povzbudzuje, aby vypracovali integrované dlhodobé lesnícke programy.

Viac informácií

Zverejnené 29.11.2023, slord