Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia navrhuje novú stratégiu lesného hospodárstva vrátane silnej agendy v oblasti výskumu a inováciíDňa 16. júla 2021 zverejnila Európska komisia novú stratégiu EÚ v oblasti lesného hospodárstva na rok 2030 ako hlavnú iniciatívu Európskej zelenej dohody. Keďže lesy predstavujú zásadný význam v boji s klimatickou zmenou a stratou biodiverzity, stratégia prispieva k balíku opatrení navrhovaných na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov aspoň o 55% do roku 2030 a klimatickej neutrality v EÚ v roku 2050.

V stratégii pre lesy sa stanovujú konkrétne opatrenia na zvýšenie množstva a kvality lesov v EÚ, vrátane silného výskumného a inovačného programu na zlepšenie poznatkov o lesoch. Program Horizon Europe bude ďalej podporovať vedecky podložený prínos lesov EÚ k ambíciám Európskej zelenej dohody v oblasti klimatickej neutrality a odolnosti, biodiverzity a udržateľného rastu. Výskumné a inovačné činnosti súvisiace s lesníctvom budú podporované prostredníctvom klastra 6 „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“. Tento klaster poskytuje príležitosti na posilnenie a vytvorenie synergií medzi environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi benefitmi lesov a na nasmerovanie hospodárskych činností človeka na cestu udržateľnosti.

V tejto súvislosti plánuje Európska komisia navrhnúť partnerstvo v oblasti výskumu a inovácií v lesnom hospodárstve a vypracovať Občiansky vedecký program pre biodiverzitu lesov, ktorý by predovšetkým zapojil občanov a spoločnosť do monitorovania lesnej biodiverzity.

Viac informácií: Nová stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva do roku 2030.

Zdroj: EK, zverejnené 22.7.2021, slord