Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia: Opatrenia na podporu európskej obranyEurópska komisia dňa 15. februára 2022 zverejnila plán s niekoľkými iniciatívami v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre obranu a bezpečnosť v Európskej únii. Predmetný plán je zameraný na tieto ciele:

  • Identifikácia a podpora výskumu a inovácií technológií, ktoré sú rozhodujúce pre bezpečnosť a obranu EÚ.

  • Zvýšené zohľadňovanie obranných aspektov v civilných európskych programoch financovania výskumu a inovácií, ako aj v priemyselnej a obchodnej politike, s možným civilným využitím v obranných programoch.

  • Strategický a koordinovaný prístup k podpore kritických technológií v oblasti bezpečnosti a obrany s cieľom optimálne využiť európske a vnútroštátne programy financovania.

  • Vytvorenie synergií medzi civilnými a vojenskými komunitami výskumu a inovácií a zníženie strategickej závislosti od vonkajších zdrojov.

  • Široká koordinácia s inými podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako sú Spojené štáty a NATO, za vzájomne výhodných podmienok.

Na dosiahnutie týchto cieľov by členské štáty mali okrem iného aktívne prispievať k Stredisku pre sledovanie kritických technológií, ktoré sa v súčasnosti vytvára, a v kontexte strategického kompasu vypracovať koordinovaný prístup ku kritickým technológiám v rámci celej EÚ. Okrem toho sa bude na úrovni EÚ podporovať výskum a inovácie s dvojakým použitím a spolu s Európskou obrannou agentúrou (EDA) sa vytvorí program EÚ pre inovácie v oblasti obrany.

Viac informácií:

Zverejnené 9.3.2022, slord