Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia: Plán riadenia výskumu a inovácií na rok 2022Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) nedávno zverejnilo svoj Plán riadenia na rok 2022. Jednotlivé činnosti a ciele, ako aj očakávané výstupy sú v súlade so šiestimi strategickými prioritami na roky 2019 – 2024.

Plán pozostáva z 37 strán a príloh, v ktorých sú uvedené tabuľky s plánovanými výstupmi, ukazovateľmi výkonnosti a kvantitatívnymi a časovými cieľmi. Okrem predvídateľných činností, ako je príprava a zverejnenie hlavného pracovného programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024, pracovného programu „Misie“ alebo spustenie vlajkovej iniciatívy EÚ – Čína v oblasti zmeny klímy a biodiverzity, sa plánujú aj niektoré ďalšie ciele na rok 2022, ako napr.:

  • vytvorenie novej platformy výskumnej a inovačnej komunity ako jednotného kontaktného miesta pre podujatia a výskumné a technologické aktivity;

  • preskúmanie uskutočniteľnosti mobilnej aplikácie „My EU project“ na uľahčenie riadenia grantov a projektov najmä pre príjemcov;

  • uverejnenie štúdie o európskom prostredí výskumných údajov a vypracovanie Stratégie pre údaje o výskume a inováciách pre program Horizont Európa;

  • analýza nedostatkov a prognostické štúdie v rámci prípravy Strategického plánu na roky 2025 – 2027;

  • tri horizontálne štúdie ex-post programu Horizont 2020 a päť štúdií hodnotenia vplyvu;

  • vytvorenie a postupné zavádzanie monitorovacieho rámca pre program Horizont Európa, pokiaľ ide o podávanie správ a monitorovanie činností, využívanie finančných prostriedkov a vplyv v oblasti výskumu a inovácií;

  • monitorovanie misií EÚ za účelom kvalifikácie projektov, ktoré prispievajú k misiám.

V oblasti riadneho finančného hospodárenia sa plánuje niekoľko opatrení pre program Horizont Európa a pre prebiehajúce riadenie programu Horizont 2020. Patrí medzi ne – konsolidovaná stratégia kontroly pre program Horizont Európa navrhnutá v spolupráci s Európskym dvorom audítorov, ktorá zahŕňa kontroly ex ante a ex post a prevenciu podvodov.

Viac informácií:

Zverejnené 12.4.2022, slord