Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia predstavila návrh rozpočtu na rok 2024Všeobecné informácie

Európska komisia predstavila návrh európskeho rozpočtu na rok 2024 vo výške €189.3 mld. EUR, ktorý bude doplnený o približne €113 mld. EUR v grantoch pod hlavičkou NextGenerationEU. Ich kombinovaná finančná kapacita umožní Európe pokračovať v súčasnom trende oživenia hospodárstva a vytvárania pracovných miest a zároveň posilniť jej strategickú autonómiu.  

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2024 sú zahrnuté výdavky kryté z rozpočtových prostriedkov v rámci dlhodobých rozpočtových stropov, ktoré sa financujú z vlastných zdrojov. Tie sú navýšené o výdavky v rámci nástroja NextGenerationEU financované z pôžičiek na kapitálových trhoch.

Prioritou budú naďalej výdavky na zelené a digitálne iniciatívy, ktoré prispejú k väčšej odolnosti Európy a jej lepšej pripravenosti na budúcnosť. Finančné prostriedky budú podporovať zelenú a digitálnu transformáciu, vytváranie pracovných miest a posilnenie postavenia Európy vo svete, čím prispejú k modernizácii a posilneniu našej Únie.

Komisia bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. V dôsledku ruskej vojenskej agresie proti tejto krajine bol rozpočet EÚ plne mobilizovaný na podporu Ukrajiny a členských štátov EÚ prijímajúcich utečencov, avšak jeho možnosti boli už vyčerpané. Budúcu podporu Ukrajine posúdi Komisia v rámci nadchádzajúcej revízie svojho dlhodobého rozpočtu na roky 2021–2027.

Do oblastí kľúčových pre vedu, výskum a inovácie navrhuje Európska komisia prideliť:

  • Nástroj NextGenerationEU s celkovým rozpočtom 807 mld. EUR v bežných cenách pomôže napraviť bezprostredné hospodárske a spoločenské škody spôsobené pandémiou koronavírusu a pripraviť EÚ na budúcnosť;
  • 13,6 mld. EUR na VaI, z toho 12,8 mld. EUR na hlavný výskumný program Únie Horizont Európa (HE). V prípade Horizontu ide o 4% navýšenie oproti minuloročnému rozpočtu;
  • 4,6 mld. EUR na Európske strategické investície, z toho 2,7 mld. EUR na Nástroj na prepájanie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry, 1,3 mld. EUR na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie a 348 mil. EUR na program InvestEU na kľúčové priority (VaI, súbežná zelená a digitálna transformácia, sektor zdravotníctva a strategické technológie);
  • 2,1 mld. EUR na výdavky určené na vesmír, najmä na Európsky vesmírny program, ktorý bude zastrešovať väčšinu činnosti Únie v tejto strategickej oblasti;
  • 3,7 mld. EUR na program Erasmus+ na vytvorenie príležitostí na vzdelávanie a mobilitu pre ľudí;
  • 2,4 mld. EUR na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 745 mil. EUR na program LIFE na podporu zmiernenia zmeny klímy a adaptácie;
  • 1,6 mld. EUR na riešenie výziev v oblasti obrany, z toho 638 mil. EUR na podporu rozvoja spôsobilostí a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu, 241 mil. EUR na podporu vojenskej mobility;
  • 754 mil. EUR pre program EU4Health na zabezpečenie komplexnej reakcie na potreby ľudí v oblasti zdravia;
  • 213 mil. EUR na bezpečné satelitné spojenia v rámci nového programu Únie pre bezpečnú konektivitu. Jedná sa o 54% navýšenie oproti minulému rozpočtu;
  • Taktiež granty a pôžičky na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kľúčového prvku NextGenerationEU.

Viac informácií: 

Zverejnené 20.6.2023, slord