Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia predstavila prvý právny rámec pre umelú inteligenciuDňa 21. apríla Európska komisia predostrela návrh nových pravidiel a opatrení zameraných na to, aby sa Európa stala svetovým centrom dôveryhodnej umelej inteligencie. Ide o kombináciu historicky prvého právneho rámca umelej inteligencie a nového koordinovaného plánu s členskými štátmi, ktorá  bude zárukou bezpečnosti, základných ľudských práv a podnikov. Zároveň by táto kombinácia mala posilniť zavádzanie umelej inteligencie, investície a inováciu v celej EÚ. Túto koncepciu doplnia nové pravidlá týkajúce sa strojových zariadení, na základe ktorých sa prispôsobia bezpečnostné pravidlá. Cieľom je zvýšiť dôveru používateľov v novú, všestrannú generáciu výrobkov.

Pri realizácii aktualizovaného koordinovaného plánu sa budú využívať prostriedky z programov Digitálna Európa a Horizont Európa, ďalej z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je 20 % výdavkov na digitálnu sféru, ako aj z programov politiky súdržnosti, a to konkrétne na:

  • vytvorenie priaznivých podmienok pre vývoj umelej inteligencie a jej zavádzanie – poslúžiť na to má výmena politických poznatkov, spoločné využívanie údajov a investície do kritických výpočtových kapacít;
  • podpora excelentnosti umelej inteligencie „od laboratórií až po trh“ – prostredníctvom vytvárania verejno-súkromných partnerstiev, budovania a mobilizovania kapacít výskumu, vývoja a inovácie, ako aj sprístupňovania testovacích a skúšobných zariadení i centier digitálnych inovácií MSP a verejným správam;
  • zaručenie fungovania umelej inteligencie pre ľudí i jej potenciálu priniesť dobro pre spoločnosť – na to Európa musí zaujať vedúcu pozíciu pri vývoji a zavádzaní dôveryhodnej umelej inteligencie, podporovať stáže, doktorandské siete a postgraduálne granty v digitálnych oblastiach so zámerom rozvíjať talenty a zručnosti, začleňovať aspekt dôvery do politík týkajúcich sa umelej inteligencie a propagovať európsku víziu udržateľnej a dôveryhodnej umelej inteligencie na celom svete;
  • budovanie strategického vedúceho postavenia v odvetviach a technológiách s veľkým vplyvom, a to aj v oblasti životného prostredia, pričom sa treba zamerať na prínos umelej inteligencie k udržateľnej výrobe, zdravotníctvu (a na to rozšíriť cezhraničnú výmenu informácií) i verejnému sektoru, mobilite, vnútorným záležitostiam, poľnohospodárstvu a robotike.

Súvislosti

Európska komisia už dlho sa snaží uľahčovať a posilňovať spoluprácu v oblasti umelej inteligencie v celej EÚ s cieľom zlepšiť jej konkurencieschopnosť a zabezpečiť dôveru založenú na hodnotách EÚ. 

Viac informácií:

Zverejnené 28.4.2021, slord