Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia predstavuje balík o mobilite zručností a talentov s cieľom zatraktívniť EÚ pre talenty z krajín mimo EÚEurópska komisia predstavila komplexný balík o mobilite zručností a  talentov, ktorý prioritne rieši pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a pracovníčok a zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie.  Cieľom balíka je zatraktívniť EÚ pre talenty z krajín mimo EÚ a zároveň uľahčiť vnútornú mobilitu.

Medzi hlavné predstavené iniciatívy patrí vytvorenie platformy EU Talent Pool, opatrenia na podporu uznávania kvalifikácií a snaha o zvýšenie mobility študentov a študentiek. Tieto opatrenia sú neoddeliteľnou súčasťou Európskeho roka zručností a predstavujú spoločné úsilie o riešenie výziev na trhu práce a demografických zmien.

Podnety a príčiny vytvorenia balíku mobility zručností a talentov

EÚ zápasí s pretrvávajúcim nedostatkom pracovných síl v rôznych odvetviach a na rôznych úrovniach kvalifikácie. Hoci miera nezamestnanosti zostáva nízka (6,0 % v septembri 2023), miera voľných pracovných miest sa vlani zvýšila na 2,9 %, čo je viac ako dvojnásobok úrovne z roku 2012. Tieto demografické zmeny predstavujú značné riziko zhoršenia problémov na trhu práce. Počet obyvateľov v produktívnom veku sa v EÚ zníži z 265 miliónov v roku 2022 na 258 miliónov v roku 2030. Bez spoločných opatrení môžu súčasné trendy ohroziť ekologický a digitálny prechod, znížiť konkurencieschopnosť EÚ a oslabiť verejné služby v oblastiach, ktoré už teraz čelia nedostatku pracovníkova pracovníčok, ako je zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť.

Balík mobility zručností a talentov reaguje na výzvy, na ktoré upozornila predsedníčka von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v roku 2022, v ktorom sa zdôraznili problémy spojené s uznávaním kvalifikácií štátnych príslušníkov a príslušníčok tretích krajín, ktoré často prakticky odrádzajú od legálnej migrácie. Nadväzuje na prebiehajúcu prácu v rámci Nového paktu o migrácii a azyle.

Keďže sa uberá smerom k budúcnosti založenej na talentoch, balík o zručnostiach a mobilite talentov je dôkazom jej záväzku podporovať inovácie, globálnu spoluprácu a udržateľný hospodársky rast.

Iniciatíva EU Talent Pool:

Ide o inovatívne opatrenie, prvú platformu EÚ tohto typu, ktorá uľahčuje a zrýchľuje medzinárodný nábor, aby pomohla zamestnávateľom získať prístup k širšiemu okruhu zručností a talentov. Účasť v EÚ Talent Pool bude dobrovoľná pre členské štáty, ktoré budú podporovať riadenie platformy. Poskytne tiež informácie o nábore a postupoch migrácie v členských štátoch a obsahuje silné záruky na zabezpečenie spravodlivého náboru a pracovných podmienok.

Uznávanie kvalifikácií: Zjednodušenie a zrýchlenie procesov

S cieľom riešiť zložitosť uznávania kvalifikácií získaných v tretích krajinách Komisia navrhuje súbor opatrení na modernizáciu súčasného systému uznávania pracovných kvalifikácií v EÚ. Cieľom je urýchliť procesy uznávania, zlepšiť porovnateľnosť kvalifikácií z tretích krajín a rýchlo posúdiť zručnosti uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie. Prioritou tohto zjednodušeného prístupu je obsadiť voľné pracovné miesta v nedostatkových profesiách v EÚ, najmä v regulovaných povolaniach.

Mobilita vzdelávania pre všetkých

Balík o mobilite zručností a talentov obsahuje aj odporúčanie Rady s názvom „Európa v pohybe – možnosti vzdelávacej mobility pre všetkých„. V tomto odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby začlenili mobilitu vzdelávania v rámci EÚ do všetkých foriem vzdelávania a odbornej prípravy, od školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, najmä učňovskej prípravy, až po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Komisia navrhuje stanoviť nové ambiciózne ciele do roku 2030: zvýšiť podiel skúseností s mobilitou na najmenej 25 % v prípade absolventov a absolventiek vysokých škôl, najmenej 20 % v prípade študentov a študentiek s menšími príležitosťami a najmenej 15 % v prípade študentov a študentiek odborného vzdelávania.

Návrh obsahuje záväzok Komisie monitorovať a podporovať členské štáty pri vypracúvaní národných akčných plánov na konkrétne vykonávanie týchto cieľov.

O návrhu Komisie na vytvorenie EU Talent Pool budú teraz rokovať Európsky parlament a Rada. Komisia bude podporovať členské štáty pri vykonávaní odporúčania o uznávaní kvalifikácií štátnych príslušníkov a príslušníčok tretích krajín a vyzve ich, aby podali správu o vnútroštátnych iniciatívach, reformách, osvedčených postupoch a štatistikách.

Zverejnené  24.11. 2023, slord