Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia prijala pracovný program Európskeho obranného fondu na rok 2022Európska komisia (EK) 25. mája 2022 oznámila prijatie druhého ročného pracovného programu Európskeho obranného fondu (EDF).

V roku 2022 EDF bude mať celkový rozpočet až 924 miliónov EUR.

Pracovný program EDF na rok 2022 zavádza sériu nových nástrojov na podporu inovácií v oblasti obrany, ktoré sú všetky zastrešené pod jedným novým názvom Program EÚ pre obranné inovácie (EUDIS), ktorý bude úzko spolupracovať s inovačným centrom EDA.

Pracovný program ERF 2022 sa zaoberá celkovo 33 témami štruktúrovanými podľa ôsmich výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa otvoria začiatkom júna. Tento rok sa s rozpočtom viac ako 120 miliónov EUR na každú z nich dostanú do centra pozornosti dve kritické oblasti na podporu rozvoja spôsobilostí:

  • Vesmír, kde sa bude financovať rozvoj vesmírnych kapacít včasného varovania pred raketami a inovatívnych multisenzorových vesmírnych kapacít pozorovania Zeme na účely spravodajstva, sledovania a prieskumu. Okrem toho sa počíta s financovaním výskumu pohotového vesmírneho systému, ktorý dokáže rýchlo umiestniť malé satelity na rôzne typy obežných dráh.
  • Bojové námorníctvo, kde sa financovanie poskytne na i) činnosti súvisiace s vývojom triedy plavidiel, ktoré sú vhodné najmä pre malé a stredne veľké námorné sily ii) vývoj európskych námorných kapacít spoločného pozorovania, ktoré umožnia námorným silám čeliť menším, rýchlejším a rozmanitejším novým vyvíjajúcim sa hrozbám.

Okrem toho sa 70 miliónov EUR vyčlení na výskum a vývoj v každej z týchto dvoch kategórií:

  • Kybernetika s cieľom zlepšiť európske spôsobilosti v oblasti informovanosti o kybernetickej situácii, kybernetickej bezpečnosti a odolnosti a vytvoriť súbor nástrojov obrannej kybernetickej a informačnej vojny.
  • Informačná nadradenosť na projekty prispievajúce k rozvoju európskeho systému velenia a riadenia a nasaditeľného veliteľského stanovišťa pre špeciálne operácie. V oblasti výskumu sa úsilie o financovanie zameria na interoperabilitu a výmenu údajov medzi civilnými a vojenskými riadiacimi centrami v kontexte jednotného európskeho neba.

Špičkové obranné spôsobilosti a podporné technológie sa tiež riešia prostredníctvom rôznych kategórií aktivít.

Obranný inovačný program EÚ bude pod jednou strechou združovať príslušné iniciatívy EÚ na podporu inovácií a podnikania v oblasti obrany. V pracovnom programe EDF na rok 2022 Komisia spúšťa súbor opatrení na podporu inovatívnych podnikateľov, začínajúcich podnikov a MSP a ich začlenenie do ekosystému obranného priemyslu:

  • Obranný kapitálový nástroj: Komisia má v úmysle investovať 20 miliónov EUR ročne do kapitálového nástroja, pričom celková suma bude 100 miliónov EUR. Cieľom tejto investície je vytvoriť investičnú kapacitu v celkovej výške 500 miliónov EUR počas trvania fondu v prospech obranného priemyslu, a to aj zapojením Európskeho investičného fondu (EIF) a súkromných investorov.
  • Technologická výzva: cieľom tejto výzvy je osvedčiť a zdokonaliť technológie na odhaľovanie skrytých hrozieb.
  • Rámcová dohoda o partnerstve v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti (CBRN): nový pracovný program zavádza výzvu na vytvorenie štvorročného partnerstva na vývoj obranných zdravotníckych protiopatrení proti hrozbám CBRN.

Tieto nové opatrenia doplnia súčasnú podporu prelomových technológií a MSP prostredníctvom opakovaných špecializovaných výziev na predkladanie návrhov zameraných na podporu inovácií.

Cieľom Komisie je vytvoriť do roku 2027 celkové investície do inovácií v oblasti obrany vo výške až 2 miliárd EUR, ktoré spustí EDF v rámci programu EÚ pre inovácie v oblasti obrany. Schéma pomôže realizovať akčný plán EÚ o synergiách medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.

Viac informácií:

Zverejnené 2.6.2022, slord