Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia prijala usmerňovacie dokumenty k programu InvestEUDňa 15. apríla 2021 prijala Európska komisia súbor vykonávacích aktov a usmerňovacie dokumenty týkajúce sa programu InvestEU.

Investičné smernice poskytujú podrobné informácie o požiadavkách, ktoré musia finančné a investičné operácie spĺňať, aby mohli získať podporu z Fondu InvestEU. Na tieto usmernenia sa teraz vzťahuje dvojmesačná lehota na predloženie námietok zo strany Európskeho parlamentu a Rady EÚ pred nadobudnutím účinnosti.

Usmernenie k overovaniu trvalej udržateľnosti podrobne uvádza, ako majú finančné a investičné operácie v rámci Fondu InvestEU spĺňať tri rozmery záväzkov EÚ v oblasti trvalej udržateľnosti: klimatické, environmentálne a sociálne. Toto usmernenie bude v nasledujúcich týždňoch doplnené ďalším usmernením o sledovaní klímy a životného prostredia.

Vykonávacím rozhodnutím, ktorým sa zriaďuje portál InvestEU, sa stanovujú zjednodušené pravidlá fungovania ľahko prístupnej databázy investičných príležitostí v EÚ.

EK tiež prijala sériu rozhodnutí týkajúcich sa riadenia InvestEU, ktoré sa týkajú:

  • nominácií do poradného výboru, ktorý sa prvýkrát zíde koncom apríla 2021;
  • vymenovania štyroch členov a štyroch náhradníkov zo strany EK do riadiaceho výboru;
  • rozhodnutia o výzve na výber členov investičného výboru, ktoré bude zverejnené na webovej stránke InvestEU v najbližších dňoch.

Ako ďalší krok bude musieť Komisia uzavrieť dohody o zárukách a poradenstve a výber partnerov zodpovedných za implementáciu iných ako skupina Európskej investičnej banky (EIB). Na tento účel bude koncom apríla vyhlásená výzva na vyjadrenie záujmu.

Súvislosti

InvestEU je program spájajúci viaceré európske finančné nástroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu investícií v EÚ. V nadväznosti na úspech Európskeho fondu pre strategické investície sa program zameriava na mobilizáciu verejných a súkromných investícií v únií prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy EUR. Touto rozpočtovou zárukou sa podporia investičné projekty finančných partnerov, akými sú skupina Európskej investičnej banky (EIB), národné podporné banky a medzinárodné finančné inštitúcie. InvestEU tak má potenciál prilákať v rozpočtovom období 2021 – 2027 verejné a súkromné zdroje na stimuláciu investícií v celej EÚ. Viac o programe

Viac informácií:

Zverejnené 26.4.2021, slord