Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia pripravuje 2 nové iniciatívy v oblasti vesmírneho priemysluEurópska komisia s podporou Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlasuje výzvu na zriadenie a účasť v Centre EÚ pre výmenu a analýzu vesmírnych informácií. Jej cieľom je posilniť bezpečnosť a odolnosť vesmírneho sektora EÚ rozvíjaním informovanosti a schopností jej členov. Prostredníctvom výmeny informácií medzi členmi o bezpečnostných incidentoch, bezpečnostných upozorneniach v ich počiatočnom štádiu a využívaním ich spoločných zdrojov a zhromažďovaním ich znalostí a skúseností sa dosiahne cieľ čo najefektívnejšej reakcie na bezpečnostné výzvy.

Na projekte sa môžu podieľať malé a stredné podniky (MSP), startupy a veľké priemyselné skupiny. Verejné subjekty ako napríklad výskumné inštitúcie relevantné pre vesmírny sektor EÚ sú tiež vítané, aby podporili vytvorenie a zúčastnili sa na činnosti ISAC EÚ pre vesmír.

Centrum EÚ pre výmenu a analýzu vesmírnych informácií bude dopĺňať sieť ostatných sektorových centier EÚ pre výmenu a analýzu informácií.

Výzvy na prejavenie záujmu stať sa členom sú otvorené kontinuálne do 31. októbra 2025 s pravidelnými termínmi uzávierok:

  • 3. novembra 2023, 23:59 SEČ (len pre žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o účasť ako zakladajúci účastníci, odzakladajúcich členov sa očakáva výrazná aktivita pri vytváraní centra !)
  • 29. decembra 2023
  • 30. apríla 2024
  • 31. októbra 2024
  • 30. apríla 2025
  • 31. októbra 2025

Cielené konzultácie so zainteresovanými stranami ohľadom „Európskeho vesmírneho práva“

Európska komisia taktiež vyhlasuje cielené konzultácie so zainteresovanými stranami o legislatívnej iniciatíve EÚ o bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti vesmírnych činností („EU Space Law“).

Táto cielená konzultácia so zainteresovanými stranami sa uskutočňuje s cieľom pomôcť vyhodnotiť súčasnú situáciu a problémy a podložiť analýzu problémov prostredníctvom spätnej väzby od verejnosti.

Legislatívny návrh („EU Space Law“) Komisie by mohol byť prijatý v prvom trimestri roku 2024. Predpokladajú sa v ňom spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti vesmírnych činností a operácií. Jeho zámerom je predísť roztrieštenosti a prekážkam na jednotnom trhu spôsobeným nejednotnosťou alebo nedostatkom vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti kozmického priestoru a odstrániť ich, pričom sa zabezpečí konkurencieschopnosť európskeho kozmického sektora v kontexte medzinárodného obchodu.

Cieľom prieskumu je získať názory, stanoviská a príspevky od tvorcov politiky a odborníkov na vesmír (na európskej a medzinárodnej úrovni a na úrovni členských štátov), zástupcov vesmírneho priemyslu (dodávateľského sektora – prevádzkovateľov satelitov, odberateľského sektora a užívateľov), mimovládnych organizácií, astronómov a občanov v súvislosti s politickou iniciatívou týkajúcou sa vesmírneho zákona EÚ.

Online dotazník bude k dispozícii do 2. novembra 2023.

Viac informácií o výzve

Online dotazník

Zverejnené 9.10.2023, slord