Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia schválila verejnú podporu na dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v hodnotovom reťazci vodíkových technológiíEurópska komisia schválila v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (ďalej len „IPCEI“) na podporu výskumu a inovácií a prvého priemyselného nasadenia v hodnotovom reťazci vodíkových technológií. Projekt s názvom „IPCEI Hy2Tech“ spoločne pripravilo a notifikovalo pätnásť členských štátov: Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.

Členské štáty poskytnú až 5,4 miliardy eur z verejných zdrojov, ktoré by mali uvoľniť ďalších 8,8 miliardy eur v podobe súkromných investícií. V rámci tohto IPCEI sa na 41 projektoch zúčastní 35 spoločností s pôsobnosťou v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov. Za Slovensko sa projektu zúčastní firma NAFTA.

IPCEI bude pokrývať širokú časť hodnotového reťazca vodíkových technológií vrátane i) výroby vodíka, ii) palivových článkov, iii) skladovania, prepravy a distribúcie vodíka a iv) aplikácií pre koncových užívateľov, najmä v sektore mobility. Očakáva sa, že prispeje k vývoju dôležitých technologických prelomov vrátane nových vysoko účinných elektródových materiálov, výkonnejších palivových článkov, inovatívnych dopravných technológií, medzi ktorými sa po prvýkrát objavia technológie vodíkovej mobility. Očakáva sa, že IPCEI vytvorí približne 20 000 priamych pracovných miest.

Pozadie

Schválenie tohto IPCEI Komisiou je súčasťou širšieho úsilia Komisie o podporu rozvoja inovatívneho a udržateľného európskeho vodíkového priemyslu.

V roku 2018 Komisia zriadila Strategické fórum pre IPCEI, ktoré je spoločným orgánom zástupcov členských štátov a priemyslu. V novembri 2019 Strategické fórum zverejnilo svoju správu a okrem iného identifikovalo vodíkové technológie a systémy ako jeden z niekoľkých kľúčových strategických hodnotových reťazcov pre Európu. V júli 2020 Komisia zverejnila stratégiu EÚ pre vodík, v ktorej stanovila ambiciózne ciele v oblasti výroby a využívania čistého vodíka, a spustila Európsku alianciu pre čistý vodík, ktorá združuje európsku vodíkovú komunitu (priemysel, občiansku spoločnosť, verejné orgány).

Spolu s politickými prioritami stanovenými v Európskej zelenej dohode, najmä pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť, ako aj ekologický prechod priemyselných a dopravných odvetví na klimatickú neutralitu, zohrali tieto iniciatívy dôležitú úlohu pre ciele IPCEI Hy2Tech a uľahčili vytvorenie priemyselných partnerstiev.

Toto rozhodnutie je prvým projektom IPCEI schváleným na základe oznámenia o štátnej pomoci IPCEI na rok 2021, v ktorom sa stanovujú kritériá, na základe ktorých môže niekoľko členských štátov podporovať nadnárodné projekty strategického významu pre EÚ podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom oznámenia je povzbudiť členské štáty, aby podporovali vysoko inovatívne projekty, ktoré jednoznačne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Oznámenie IPCEI podporuje investície do výskumu, vývoja a inovácií a prvého priemyselného nasadenia pod podmienkou, že projekty, ktoré dostávajú toto financovanie, sú vysoko inovatívne a nezahŕňajú masovú výrobu alebo komerčné činnosti. Vyžadujú si tiež rozsiahle šírenie nových poznatkov v celej EÚ a záväzky ich šírenia, ako aj podrobné posúdenie hospodárskej súťaže s cieľom minimalizovať akékoľvek neprimerané narušenia vnútorného trhu.

Viac informácií: