Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia uverejnila správu o výkonnosti európskych partnerstievEurópske partnerstvá spájajú Európsku komisiu so súkromnými a verejnými partnermi s cieľom riešiť niektoré z najnaliehavejších európskych výziev prostredníctvom spoločných výskumných a inovačných iniciatív. Sú kľúčovým nástrojom realizácie programu Horizont Európa a významne prispievajú k dosiahnutiu politických priorít EÚ.

Tým, že európske partnerstvá spájajú súkromných a verejných partnerov, pomáhajú predchádzať duplicite investícií a prispievajú k znižovaniu roztrieštenosti výskumného a inovačného prostredia v EÚ.

Dňa 11. mája 2022 Európska komisia zverejnila svoju dvojročnú správu o výkonnosti partnerstiev v rámci programu Horizont Európa pod názvom „Výkonnosť európskych partnerstiev – dvojročná monitorovacia správa (BMR) 2022 o partnerstvách v rámci programu Horizont Európa„.

Cieľom Monitorovacej správy je poskytnúť základ pre implementáciu partnerstiev v rámci programu Horizont Európa a začať strategické diskusie o účinnosti nového politického prístupu k európskym partnerstvám a prípadne o jeho ďalšom rozvoji. Správa poukazuje na pokrok partnerstiev a ich prínos k dosahovaniu cieľov EÚ a zamýšľaných vplyvov na individuálnej aj kolektívnej úrovni, a to na európskej aj národnej úrovni. BMR 2022 sa zameriava na nové prostredie partnerstiev v rámci programu Horizont Európa a jej cieľom je tiež stanoviť referenčné hodnoty na posúdenie pokroku v budúcich správach.

Správa taktiež vyhodnocuje jednotlivé krajiny a ich prospekty v oblasti európskych partnerstiev. Účasť Slovenskej republiky je obsiahnutá na stranách 201 až 204 a poukazuje najmä na predpokladaný spôsob účasti slovenských subjektov :

V porovnaní s horizontom 2022 bude podpora slovenskej účasti v novom horizontálnom partnerstve menej fragmentovaná a zameraná na medzisektorovú spoluprácu. Očakáva sa, že dostupné finančné prostriedky sa zvýšia najmä prostredníctvom štrukturálnych fondov a vytvoria sa tak synergie, ktoré v predchádzajúcom období neboli podporované . Bol zaznamenaný výrazný nárast záujmu zo strany vysokých škôl, podnikateľského sektora a príslušných štátnych orgánov a. mnohí aktéri sa už zúčastňujú už na prípravných fázach. Existuje silná národná politická podpora pre zvýšenú účasť na partnerstvách v rámci Horizontu Európa.

Predmetná správa zachytáva aj úspechy Slovenska kde vyzdvihuje:

  • Podporu zvýšenia účasti slovenských inštitúcií v nových partnerstvách a zahrnutie podpory účasti do hlavných strategických dokumentov o podpore výskumu a inovácií vrátane aktualizovanej stratégie RIS3SK 2021 a Plánu obnovy SR.

  • Vplyv na národný koordinačný mechanizmus: Podporu účasti v partnerstvách schválila Rada pre európsku politiku výskumu a vývoja na Slovensku, ktorú tvoria zástupcovia príslušných ministerstiev, Slovenskej akadémie vied, univerzít a podnikateľských združení.

Viac informácií:

partnerstvá v Horizont Európa

Zverejnené 18.05.2022, slord