Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia uverejnila záverečnú správu o vzájomných vzdelávacích aktivitách – MLEZáverečná správa o vzájomných vzdelávacích aktivitách (Mutual Learning Exercises – MLE) na tému „Občianska vedecká iniciatíva: politika a prax.“ Hlavnou ambíciou MLE bolo identifikovať a propagovať osvedčené postupy a získané skúsenosti medzi 11 zúčastnenými krajinami (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko). Správa obsahuje zhrnutie poznatkov a odporúčaní, ktoré vznikli počas celoročného procesu.

Cieľom MLE je :

 • dosiahnuť väčší spoločenský vplyv;
 • zvýšiť dôveru vo vedu prostredníctvom využitia kolektívnych spoločenských schopností a poznatkov;
 • rozšíriť rozsah a vplyv výskumu a inovácií prostredníctvom väčšej spoločenskej relevantnosti, schopnosti reagovať a transparentnosti;
 • identifikovať kampane občianskej vedy, ktoré majú vysoký potenciál na realizáciu v rámci spolupráce v celom Európskom výskumnom priestore;
 • slúžiť ako inšpirácia, sprievodca a zdroj informácií pre tvorcov národných politík a ďalších kľúčových aktérov v národnom vedeckom prostredí.

Za posledné desaťročie sa dosiahol veľký pokrok v uplatňovaní výskumných postupov v mnohých oblastiach, ktoré zapojili čoraz väčší počet občanov do monitorovania, pozorovania a spoločného výskumu otázok, ktoré sú zahrnuté v zastrešujúcom pojme „občianska veda.“ Sú čoraz viac uznávané Európskou komisiou ako nevyhnutné na dosiahnutie strategických cieľov Európskej zelenej dohody.

Pripravili sme pre vás zhrnutie odporúčaní na dosiahnutie piatich strategických cieľov pre občiansku vedu, ktorá táto správa obsahuje.

1.  Začlenenie občianskej vedy do bežných výskumných postupov:

 • zvyšovaním povedomia o výskumných postupoch a posudzovaním výskumu na základe excelentnosti;
 • uznávaním postupov v kariérnych dráhach a odstraňovaním inštitucionálnych prekážok;
 • poskytovaním centrálneho online úložiska výskumu a osvedčených postupov;
 • uľahčením interdisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráce;
 • začlenením občianskej vedy do hlavného prúdu financovania cez špecializované programy financovania pre prístupy vo výskume a inováciách;
 • poskytovaním kaskádových modelov financovania;
 • zaradením občianskej vedy do hlavného prúdu vzdelávania;
 • poskytnutím modulu občianskej vedy ako výskumnej metódy vo vysokoškolskom vzdelávaní.

2.  Zapojenie údajov z občianskej vedy do tvorby politík :

 • integrovaním údajov z občianskej vedy do formálnych platforiem na monitorovanie údajov a získaných údajov od občanov do procesov tvorby národnej politiky;
 • vybudovaním dátovej a technologickej infraštruktúry pre občiansku vedu;
 • poskytovaním a údržbou platforiem pre hosting, analýzu a zdieľanie údajov;

3. Podporovanie postupov občianskej vedy :

 • identifikovaním rôznych aktérov, ktorí majú záujem na výskumných procesoch alebo výsledkoch;
 • poskytovaním rozvoja zručností, odbornej prípravy, komunikácie a podpory výskumu v rámci všetkých zainteresovaných skupín.

4. Posilnenie siete občianskej vedy :

 • uľahčením spolupráce medzi sieťami otvorenej vedy, vedeckou komunikáciou a verejnosťou a sieťami pre občiansku vedu.

5. Zabezpečenie inkluzívnej tvorby poznatkov :

 • poskytnutím príležitostí na účasť na otvorených procesoch vedeckého poznania tvorby, hodnotenia a komunikácie v prospech spoločnosti a jej členov vo všetkých oblastiach výskumu;
 • odstránenie prekážok brániacich účasti netradičných účastníkov na výskume a inováciách;
 • zavedením postupov s osobitným zreteľom na rozmanitosť a inklúziu.

Viac informácií :

Zverejnené : 19. 5. 2023, slord