Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vyčlenila 123 miliónov EUR na boj proti hrozbe variantov koronavírusuEurópska komisia vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizon Europe, nového programu EÚ pre výskum a inovácie, na naliehavo potrebný výskum variantov koronavírusu.

Nové výzvy týkajúce sa naliehavého výskumu variantov koronavírusu

Komisia vyhlásila nové výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj liečebných postupov a vakcín prostredníctvom organizovania a vykonávania klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji sľubných liečebných prípravkov a vakcín proti vírusu SARS-CoV-2/COVID-19. Budú podporovať rozvoj rozsiahlych kohort a sietí v súvislosti s ochorením COVID-19 za hranicami Európy, vytvárať väzby s európskymi iniciatívami, ako aj posilňovať infraštruktúry potrebné na zdieľanie údajov, odborných poznatkov, výskumných zdrojov a odborných služieb medzi výskumnými pracovníkmi a organizáciami.

Očakáva sa, že financované projekty:

  • budú vytvárať nové a/alebo rozvíjať existujúce rozsiahle, multicentrické a regionálne alebo mnohonárodné kohorty, a to aj za hranicami Európy, prostredníctvom ktorých by sa mali rýchlo získavať nové poznatky o víruse SARS-CoV-2 a jeho nových variantoch,
  • budú ďalej rozvíjať sľubné liečebné prípravky alebo vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2/COVID-19, v prípade ktorých už bol dokončený predklinický vývoj v klinických štúdiách,
  • budú podporovať výskumné infraštruktúry s cieľom urýchliť zdieľanie údajov a poskytovať rýchlu podporu výskumu a odborné znalosti, aby bolo možné bojovať proti variantom a pripraviť sa na budúce epidémie.

Očakáva sa, že úspešné konzorciá budú spolupracovať s inými príslušnými iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementaritu a zabrániť zdvojeniu výskumného úsilia.

Tieto núdzové výzvy sa budú zaoberať krátkodobými až strednodobými hrozbami, ako aj prípravou na budúcnosť. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť.

Návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých.

Toto prvé mimoriadne financovanie v rámci programu Horizon Europe dopĺňa rad výskumných a inovačných opatrení financovaných EÚ na boj proti koronavírusu a prispieva k celkovej činnosti Komisie zameranej na prevenciu, zmierňovanie a reakciu na vplyv variantov koronavírusu v súlade s novým európskym plánom pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA.

Celú tlačovú správu EK si môžete prečítať tu.

Pozri aj:

Zverejnené 8.4.2021, slord