Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vydala správu o budúcnosti vedy pre tvorbu politík v EurópeSpráva „Budúcnosť vedy v oblasti politiky v Európe“ sa zaoberá vývojom dynamiky vedy a jej výrazným vplyvom na tvorbu európskej politiky. Kancelária SLORD si pre Vás pripravila krátke zhrnutie najzaujímavejších zistení z tejto správy.

Tento komplexný dokument skúma 5 scenárov, z ktorých každý objasňuje možné trajektórie, ktorými by sa vedecký pokrok a jeho interakcia s politikou mohli v nasledujúcich rokoch uberať:

  • Scenár A: Výskum poháňaný spoločenskými výzvami;
  • Scenár B: Participatívna veda a podpora pri tvorbe politík;
  • Scenár C: Transformačný potenciál dát a AI vo vedeckom politickom poradenstve;
  • Scenár D: Zásadný vplyv otvorenej vedy na politiku;
  • Scenár E: Rozhodovanie na základe faktov v rámci priemyselnej politiky.

Kompas zobrazuje umiestnenie scenárov pozdĺž kľúčových dimenzií.

Významná časť správy zdôrazňuje napätie medzi trhovými silami a verejnou správou. V rýchlo sa meniacom svete môže prelínanie týchto dvoch síl diktovať smerovanie vedeckého úsilia a jeho následný vplyv na politické rozhodnutia. Správa zdôrazňuje potenciálne nebezpečenstvá extrémne trhovo orientovaného prístupu a zdôrazňuje potrebu silnej verejnej správy, aby sa zabezpečilo, že veda bude slúžiť širším spoločenským cieľom a nestane sa príliš komercionalizovanou.

Ďalšou ústrednou témou je nárast dát a umelej inteligencie (AI). V scenári nazvanom „nadšenie z dát a AI predbieha vedecké politické poradenstvo“ sa správa zaoberá transformačnou silou dát a AI pri formovaní politických odporúčaní. Zároveň však varuje pred prílišným spoliehaním sa na nadnárodných poskytovateľov dát, čo by mohlo viesť k strate transparentnosti, autonómie a diferencovanej reflexie vedeckého poradenstva. Vzniká otázka: Môže byť technológia skutočne neutrálna a môžu zostať vedecké odporúčania nestranné tvárou v tvár takýmto dominantným silám ?

Otvorená veda sa v tomto zložitom prostredí javí ako zdroj nádejného východiska. Hoci otvorená veda znamená novú éru transparentnosti a prístupnosti, správa poukazuje na to, že nie je synonymom otvorených vedeckých odporúčaní. Účinné vedecké odporúčania si často vyžadujú chránený priestor, v ktorom možno bez obáv vyjadriť aj nepopulárne, ale opodstatnené názory. Nástup otvorenej vedy spôsobil, že výskum lepšie reaguje na záujmy verejnosti a zdokonaľuje svoj vzťah s tvorcami politík. Táto otvorenosť si však vyžaduje opatrné riadenie, aby sa zabezpečilo, že neohrozí integritu a účinnosť vedeckých odporúčaní.

Záverom možno konštatovať, že správa „Budúcnosť vedy v oblasti politiky v Európe“ ponúka vizionárske skúmanie nespočetných spôsobov, akými by sa veda a politika mohli v budúcnosti prelínať. Je jasnou výzvou pre zainteresované strany, aby boli proaktívne, reflexívne a adaptívne pri navigácii v tejto zložitej interakcii. Keďže Európa stojí na prahu novej éry, poznatky z tejto správy budú mať zásadný význam pri usmerňovaní jej cesty.

Zverejnené 2.11.2023, slord