Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vydala správu o dôležitosti kultúry v transformačnom proceseEurópska komisia publikovala 22.9.2022 odbornú správu s názvom „Búrlivé časy: Príroda a ľudia: Kultúrna odvaha na zmenu“, ktorá sa venuje kultúre ako hnacej sile pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Táto publikácia bola zverejnená pred Svetovou konferenciou UNESCO o kultúrnych politikách a udržateľnom rozvoji, MONDIACULT2022, ktorá bude prebiehať 28-30.9.2022 v Mexiku, a má za cieľ formovanie silnejšieho kultúrneho sektora s perspektívou udržateľného rozvoja. Správu pripravila skupina 50 odborníkov z 25 členských štátov EÚ s podporou Európskej komisie v rámci Otvorenej metódy koordinácie (OMC).

Správa sa venuje kultúre a všetkým jej formám ako kľúčovému transformačnému aspektu ľudského rozvoja. Poukazuje na potrebu zelenšieho a férovejšieho kultúrneho a kreatívneho sektora. Kultúra a kultúrne politiky sú kľúčové pre dosiahnutie minimálne 9 z celkových 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a sú užitočným nástrojom na sprostredkovanie vedeckých poznatkov z oblasti zmeny klímy, sociálnej nespravodlivosti, nerovnosti, nedostatočnej potravinovej bezpečnosti či nedostatočnej rodovej rovnosti. Na základe zistení sformulovali odborníci v správe súbor dôležitých odporúčaní pre tvorcov politík v tejto oblasti.

Viac informácií:

Zverejnené 29.9.2022, slord