Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vydala usmernenie o synergiáchDňa 5. júla 2022 Komisia uverejnila praktické a užívateľsky prívetivé usmernenie o nových možnostiach maximalizácie synergií medzi programami Horizont Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

Dokument zahŕňa právne a vykonávacie podrobnosti o všetkých nových možnostiach dosiahnutia operačných synergií vrátane možností pre:

  • pečať excelentnosti (Seal of Excellence)
  • transfer, až 5% prostriedkov, z EFRR do Horizontu Európa na financovanie projektových návrhov, ktoré prešli hodnotením ale nezískali financovanie a ktoré priamo benefitujú členský štát.
  • kumulatívne financovanie jedného projektu z oboch programov
  • financovanie príspevku pre spolufinancované a inštitucionalizované partnerstvá
  • financovanie príspevku v rámci Teamingu
  • synergie pri financovaní vedeckého zázemia, ako napr. výskumnej infraštruktúry a následného zhodnotenia výsledkov výskumu vrátane podpory misií

Dokument obsahuje aj konkrétne návrhy a príklady pre tieto činnosti.

Slovenská republika sa problematike synergií dlhodobo venuje a darí sa jej niektoré z uvedených príkladov úspešne zavádzať do praxe. Ministerstvo hospodárstva pravidelne vyhlasuje výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ v ktorých majú uchádzači možnosť získať až 50 000 eur na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Slovenská republika takisto poskytuje financovanie pre projekty ktoré získajú pečať excelentnosti.

Viac informácií:

Zverejnené 12.7.2022, slord