Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila analytickú správu o cirkulácií talentov a príčinách odlivu mozgovV rámci štúdie „Znalostných ekosystémov v novom Európskom vedeckom priestore“ analyzuje táto správa odliv mozgov v EÚ, opisuje príčiny a na základe toho identifikuje riešenia. Medzi faktory ovplyvňujúce odliv a cirkuláciu mozgov patrí systémová podpora oblasti výskumu a vývoja, proces prijímania zamestnancov, pracovné podmienky (zahŕňajúc materiálne vybavenie, odmeňovanie), kariérny postup,  prostredie výskumu v zmysle podmienok brániacich či podporujúcich výskumnú činnosť, prístup k relevantnej odbornej prípravemedzisektorovej spolupráci.

Slovensko bolo evidované ako krajina s významným odlivom mozgov spolu s Bulharskom, Gréckom, Portugalskom, Rumunskom a Slovinskom. Na základe kvalitatívnej analýzy sa za najsilnejšie faktory ovplyvňujúce odliv mozgov na Slovensku považuje nedostatok dlhodobého, dostatočného a stabilného financovania a podpory v oblasti výskumu a vývoja, nedostatok transparentnosti a objektívneho hodnotenia a posudzovania pre kariérny postup, nestabilné pracovné pozície, nedostatočné odmeňovanie, ale aj nedostatočné množstvo a/alebo kvalita výstupov výskumu. V rámci opatrení Slovensko v oblasti podpory medzinárodnej mobility uvádza schémy návratovej mobility a v oblasti zlepšenia pracovných podmienok je venovaná vyššia pozornosť kariérnemu rozvoju a odbornej príprave najmä na začiatku kariéry výskumných pracovníkov.

Vo všeobecnosti je potrebné silnejšie a stabilnejšie financovanie a podpora verejného financovania v oblasti výskumu a vývoja, zvyšovanie povedomia verejnosti, znižovanie úrovne byrokratizácie, zlepšenie správy vecí verejných vytvorením platforiem pre koordináciu politík a diskusie, a zároveň menej formálne utváranie vzťahov napríklad prostredníctvom platforiem či match-makingových podujatí. Medzi riešenia na úrovni EÚ vyplývajúcich z tejto správy patrí napríklad  vypracovanie spoločného rámca na monitorovanie cirkulácie mozgov v rámci a z Európy, podpora jednotného prístupu v celej EÚ s cieľom rozvíjať atraktívne kariéry pre výskumných pracovníkov a využívanie silných stránok MSCA/ERC/Horizontu Európa a iných projektov na úrovni EÚ financovania. Úroveň aj príčiny odlivu a cirkulácie mozgov v jednotlivých skúmaných krajinách sú však rôznorodé s mnohými externými faktormi špecifickými pre dané oblasti.

Viac informácií:

 Zverejnené 26.9.2022, slord