Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila prvý ročný pracovný program EU4HEALTHDňa 18.6. 2021 zverejnila Európska komisia prvý pracovný program programu EU4Health. Program EU4Health bude financovať modernejšie a odolnejšie systémy zdravotníctva, intervencie na podporu pripravenosti na zdravotné krízy a rozhodnejšie kroky EÚ v boji proti rakovine.

24. marca 2021 bolo ako súčasť viacročného finančného rámca EÚ na obdobie 2021 – 2027 prijaté nariadenie (EÚ) č. 2021/5221 (ďalej len „nariadenie EU4Health“). Nariadením EU4Health sa ustanovil „program EU4Health“, ktorý bude podporovať členské štáty pri budovaní silnejších, odolnejších a prístupnejších systémov zdravotnej starostlivosti. Program EU4Health predstavuje bezprecedentnú úroveň finančných záväzkov pre zdravie EÚ v porovnaní s predchádzajúcimi programami v oblasti zdravia. Program EU4Health je príbehom úspechu zdravotnej politiky EÚ a zároveň hmatateľným dôkazom skutočnosti, že zdravie je dnes vysokou prioritou EÚ. Cieľom programu je prebudovať, posilniť a vytvoriť odolnejšie systémy zdravotníctva, ktoré budú digitalizované a ktorých súčasťou bude vyškolená a kvalifikovaná pracovná sila. EU4Health bude taktiež úzko prepojený s Európskym plánom na boj proti rakovine. Prostredníctvom svojho rozpočtu bude prispievať na implementáciu niektorých z jeho akcií v rámci prevencie či diagnostiky.

EU4Health bude hlavným finančným nástrojom na financovanie iniciatív EÚ, ktoré dláždia cestu k Európskej únii v oblasti zdravia v rámci štyroch zastrešujúcich „oblastí“:

 1. Zlepšovať a podporovať zdravie v Únii
  • prevencia chorôb a podpora zdravia
  • medzinárodné zdravotné iniciatívy a spolupráca
 2. Riešiť cezhraničné zdravotné riziká
  • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné zdravotné riziká
  • doplnenie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou
  • vytvorenie rezervy lekárskeho, zdravotníckeho a podporného personálu
 3. Zlepšiť lieky, zdravotnícke pomôcky a výrobky súvisiace s krízami
  • sprístupnenie a dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a produktov dôležitých pre krízu
 4. Posilniť zdravotnícke systémy, ich odolnosť a efektívnosť zdrojov
  • posilnenie zdravotných údajov, digitálne nástroje a služby, digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti
  • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
  • vývoj a implementácia právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a rozhodovania založeného na dôkazoch
  • integrovaná práca medzi národnými systémami zdravotníctva

Prvý ročný pracovný program EU4Health poskytne 312 miliónov EUR na pripravenosť na krízy, prevenciu chorôb, zdravotnícke systémy a pracovníkov v zdravotníctve a digitalizáciu. V rámci prvého pracovného programu budú financované projekty zamerané na akcie s cieľom zabrániť nedostatočnému zásobovaniu liekmi a na dohľad nad chorobami, prevenciu, včasné odhalenie, diagnostiku a liečbu rakoviny, posilnenie európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby, testovanie odolnosti zdravotných systémov a prípravu Európskeho priestoru zdravotných údajov (European Health Data Space).

Program je určený oprávneným právnickým osobám z členských štátov EÚ, tretích krajín pridružených k programu alebo krajín špecificky uvedených v ročnom pracovnom programe a rovnako medzinárodným organizáciám, zdravotníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, súkromným podnikom a iným oprávneným právnym subjektom. Financovanie bude poskytované formou grantov, cien a obstarávania priamo Európskou komisiou a Výkonnou agentúrou EÚ pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

Viac informácií:

Program EU4Health

Prvý ročný pracovný program

Zverejnené 18.6.2021, slord