Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila Správu o strategickom výhľade za rok 2022Hearing of Maroš Šefčovič, vice-president-designate for Interinstitutional Relations and Foresight | Socialists & Democrats

Komisia dnes prijala správu o strategickom výhľade za rok 2022 s názvom „Prepájanie zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte“. V rámci príprav na urýchlenie oboch transformácií sa v správe identifikuje desať kľúčových oblastí činnosti s cieľom maximalizovať synergie a súlad medzi našimi klimatickými a digitálnymi ambíciami. Európska únia takto posilní svoju odolnosť naprieč odvetviami a otvorenú strategickú autonómiu a bude lepšie pripravená čeliť novým globálnym výzvam v období od súčasnosti až do roku 2050.

Zelená a digitálna transformácia sú najvyššou prioritou politického programu Komisie, ktorý v roku 2019 prezentovala predsedníčka von der Leyenová. Vzhľadom na agresiu Ruska voči Ukrajine Európa posilňuje snahu zaujať vedúce postavenie v oblasti klímy a v digitálnej oblasti na globálnej úrovni, pričom dôkladne analyzuje kľúčové výzvy, a to od energetiky a potravín až po obranu a špičkové technológie.

Technológie budú zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy uvedených odvetví. Do roku 2030 bude väčšina objemu poklesu emisií CO2 pochádzať z dnes dostupných technológií. Dosiahnutie klimatickej neutrality a obehovosti do roku 2050 však umožnia nové technológie, ktoré sú v súčasnosti vo fáze experimentu, demonštrácie alebo prototypu.

Kľúčové oblasti činnosti

V správe sa identifikujú oblasti, v ktorých je potrebný politický impulz na to, aby sa maximálne využili ponúkané príležitostí a minimalizovali potenciálne riziká vyplývajúce z tohto vzájomne prospešného prepájania:

 1. Posilnenie odolnosti a otvorenej strategickej autonómie v odvetviach, ktoré sú rozhodujúce pre dvojakú transformáciu, napríklad na základe práce Monitorovacieho strediska EÚ pre kritické technológie alebo v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti.
 2. Zintenzívnenie zelenej a digitálnej diplomacie využitím regulačného a normalizačného vplyvu Únie pri súčasnom presadzovaní hodnôt EÚ a posilňovaní partnerstiev.
 3. Strategické riadenie dodávok kritických materiálov a komodít prijatím dlhodobého systémového prístupu s cieľom zabrániť vzniku novej pasce závislosti.
 4. Utuženie hospodárskej a sociálnej súdržnosti, napríklad posilnením sociálnej ochrany a sociálneho štátu, pričom dôležitú úlohu zohrávajú aj stratégie regionálneho rozvoja a súvisiace investície.
 5. Prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby zodpovedali rýchlo sa meniacej technologickej a sociálno-ekonomickej realite, ako aj podpora mobility pracovnej sily medzi všetkými odvetviami.
 6. Mobilizácia dodatočných nadčasových investícií do nových technológií a infraštruktúr (a najmä do výskumu a inovácií, ako aj do oblasti realizácie synergií medzi ľudským kapitálom a technológiami) s cezhraničnými projektmi, ktoré sú kľúčové pre združovanie zdrojov EÚ, vnútroštátnych a súkromných zdrojov.
 7. Vypracovanie monitorovacích rámcov na meranie blahobytu nad rámec HDP a posúdenie prínosu digitalizácie a jej celkovej uhlíkovej, energetickej a environmentálnej stopy.
 8. Zabezpečenie nadčasového regulačného rámca pre jednotný trh, ktorý prispeje k udržateľným obchodným a spotrebiteľským modelom, napríklad neustálym znižovaním administratívnej záťaže, aktualizáciou nášho súboru nástrojov politiky štátnej pomoci alebo uplatňovaním umelej inteligencie na podporu tvorby politík a zapojenia občanov.
 9. Zintenzívnenie globálneho prístupu k stanovovaniu noriem a využívanie tzv. first mover advantage – výhody EÚ z prvenstva v oblasti konkurencieschopnej udržateľnosti, ktorá vychádza zo zásady znižovať spotrebu, opravovať, opätovne používať a recyklovať.
 10. Podpora spoľahlivého rámca kybernetickej bezpečnosti a bezpečného spoločného využívania údajov s cieľom, okrem iného, zabezpečiť, aby kritické subjekty mohli predchádzať narušeniam, odolávať im a zotaviť sa z nich a v konečnom dôsledku budovať dôveru v technológie spojené s dvojakou transformáciou.

Čítajte ďalej pre viac príkladov technológií, ktoré nám môžu pomôcť dekarbonizovať sektory energetikydopravypriemyslustavebníctva a poľnohospodárstva:

Zverejnené 1.7.2022, slord