Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila správu o „Vede, technológii a inováciách pre výkonnosť ekosystémov – urýchľovanie prechodov k udržateľnosti“Európska zelená dohoda stanovuje ambicióznu víziu pre Európu, aby prevzala vedúcu úlohu pri implementácii Agendy OSN 2030 a jej cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Veda a technika prostredníctvom technologických a sociálnych inovácií musia zohrávať ústrednú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov.

Správa sa preto snaží zanalyzovať posun výkonnosti STI zameranej na ľudské potreby na inkluzívnejší koncept nazývaný „výkonnosť ekosystému“, ktorý berie do úvahy aj potreby životného prostredia a hľadá medzi nimi symbiózu. 

Na podporu tejto transformácie, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie (DG RTD), zverejnilo správu „S&T&I For 2050“ (Veda, technológia a inovácie (STI) pre výkonnosť ekosystémov – urýchlenie prechodov na trvalú udržateľnosť – Science, Technology and Innovation for Ecosystem Performance – Accelerating Sustainability Transitions). Táto správa skúma výzvy, ktoré majú potenciál zásadne zmeniť dynamiku medzi spoločnosťou a prírodou.

Od začiatku 21. storočia došlo k výraznej zmene v očakávaniach týkajúcich sa rozvoja vedy, technológií a inovácií. Táto zmena nastala, keď boli oblasti nanotechnológií, biotechnológií, informačných technológií a kognitívnych vied (NBIC) uznané za konvergujúce disciplíny, ktoré otvárajú nové možnosti na zlepšenie ľudských schopností. V súčasnosti sa spoločenské výzvy posunuli smerom ku globálnym hrozbám pre ľudské zdravie a zdravie planéty. Tento posun je zrejmý pri mapovaní najdynamickejších smerov STI v súčasnosti. Aktuálne sa viac oblastí STI špecificky zaoberá výkonnosťou ekosystémov ako pred dvadsiatimi rokmi. Medzi najdynamickejšími oblasťami nájdeme okrem umelej inteligencie, biotechnológií, nanotechnológií a dátových vied aj ekológiu a environmentálne zdravie, environmentálne plánovanie a environmentálne inžinierstvo, poľnohospodárske vedy a poľnohospodárske inžinierstvo.

S cieľom podporiť politiku v oblasti výskumu a inovácií pri pozorovaní týchto trendov správa poskytuje 3 rôzne teoretické rámce založené na syntéze rôznych škôl myslenia:

1. „Ochrana a obnova ekosystémov“, ktorá sa týka zachovania ekosystémov prostredníctvom riadenia vplyvu ľudských činností;

2. „Spoluvytváranie sociálno-ekologických systémov“, ktoré sa vzťahuje na súčasný rozvoj sociálnych postupov a ekologických procesov smerom k odolnosti a obnove udržateľnosti;

3. „Starostlivosť v rámci hybridných kolektívov“, ktorá sa zameriava na vytváranie vzťahov starostlivosti v nových kolektívoch s ľuďmi a inými subjektmi na rovnakej úrovni.

Štúdia využila tieto scenáre na zdôraznenie významu rýchlo sa rozvíjajúcich vied a technológií pri prispievaní k udržateľnosti a na prezentáciu rôznych prístupov k tvorbe politiky a programov v oblasti výskumu a inovácií.

Zistenia tejto štúdie ďalej poskytnú poznatky pre prípravu druhého strategického plánu programu Horizont Európa, tak aby zlepšili jeho  podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Zverejnené 10.11. 2023,  slord