Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila štúdiu o mobilite výskumníkov v rámci akcií MSCAMobilita je základným princípom akcií Marie Sklodowska-Curie (MSCA), ktoré sa zameriavajú na podporu mladých výskumných pracovníkov. Je zároveň základnou podmienkou pre udelenie grantu. MSCA štipendisti sa musia presunúť z jednej krajiny do druhej, aby zvýšili kvalitu svojho výskumu a získali nové vedomosti a zručnosti pre svoj kariérny rozvoj.

Nová Štúdia o tokoch mobility výskumných pracovníkov v kontexte akcií Marie Skłodowska-Curie skúma odkiaľ, kam a z akých dôvodov sa výskumníci zapojení do akcií MSCA presúvajú. Výsledky ukazujú, že pohyb medzi jednotlivými krajinami nie je vyvážený. Niektoré krajiny dlhodobo priťahujú menej talentov zo zahraničia, než koľko ich z krajiny vycestuje. Štúdia preto obsahuje aj odporúčania, ako dosiahnuť väčšiu rovnováhu v pohybe mozgov v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Prílev mozgov v rámci MSCA  sa sústreďuje do niekoľkých krajín. 12 regiónov v Európe priťahuje až 30 % všetkých štipendistov. Medzi najatraktívnejšie krajiny patrí Veľká Británia, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Taliansko. Na opačnom chvoste rebríčka sú takzvané „wideningové krajiny“ s celkovo slabšími výskumnými a inovačnými výsledkami vrátane Slovenska. Modely mobility MSCA sa v tomto smere podobajú všeobecným modelom medzinárodnej vedeckej mobility. Potvrdzuje sa zásada, že „excelentnosť priťahuje excelentnosť“. Jedným z hlavných motívov výberu cieľovej krajiny je podľa výsledkov analýzy kvalita a renomé jej výskumného prostredia.

Slovensko v pomere počtu prichádzajúcich MSCA štipendistov a štipendistov odchádzajúcich z krajiny na zahraničné pracoviská dosiahlo negatívny index 0,4. Pre porovnanie, Česká republika dosiahla vyrovnanú bilanciu na úrovni 1,0 a najúspešnejšie Švajčiarsko až 7,5.

Zo štúdie tiež vyplýva, že Slovensko je príťažlivé predovšetkým pre štipendistov na začiatku ich kariéry (77% prichádzajúcich) a štipendistov prichádzajúcich z iných „wideningových krajín“ (až 73% prichádzajúcich štipendistov). Zaujímavé je, že patríme medzi najúspešnejšie krajiny v počte mobilít smerujúcich do súkromného sektora.

Posledná časť dokumentu skúma možnosť zavedenia novej MSCA schémy pre výskumníkov vracajúcich sa do krajiny pôvodu. Táto časť obsahuje prípadovú štúdiu zo Slovenska. Aj na jej základe neodporúča zavedenie takejto návratovej schémy. Namiesto toho poskytuje súbor politických odporúčaní na zvýšenie kvality a príťažlivosti menej rozvinutých výskumno-inovačných systémov.

Viac informácií:

Zverejnené 19.7.2022, slord