Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila súbor odporúčaní týkajúcich sa politického rámca a systému monitorovania európskeho výskumného priestoruEurópska komisia zverejnila štúdiu zameranú na hodnotenie účinnosti predchádzajúceho politického rámca európskeho výskumného priestoru (ERA) v období 2015 – 2020, ako aj systému monitorovania ukazovateľov.

V súvislosti s revitalizovaným oznámením o ERA zo septembra 2020 a následnými závermi Rady, ktorých cieľom je ďalej rozpracovať prístup k novému ERA, bolo vypracované posúdenie nového navrhovaného prístupu k mechanizmom riadenia a nového navrhovaného systému monitorovania ukazovateľov v podobe hodnotiacej tabuľky ERA a širšieho monitorovania výkonnosti.

V štúdii sa uvádza súbor odporúčaní do budúcnosti. Odporúčania zahŕňajú doterajšie skúsenosti a odrážajú ďalšie priority na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť obnovený spoločný priestor založený na viacúrovňovom riadení a partnerstve.

Odporúčania sú obsiahnuté v 4 tematických celkoch:

1. Zvýšenie politickej podpory a zapojenie sa do procesu ERA

2. Strategické plánovanie

3. Zaangažovanie väčšej škály a počtu zainteresovaných strán a udržanie tohto angažovania

4. Zohľadnenie a zmena nerovnej implementácie opatrení EVP naprieč základňou členských štátov.

Konkrétnymi odporúčaniami sú:

1. Zabezpečiť, aby sa na národnej úrovni zabezpečila politická podpora a zapojenie do procesu ERA.

1.1. Ministerské konferencie ERA by sa mali organizovať každé dva roky s cieľom riešiť širšie strategické otázky.

1.2. Fórum ERA by malo mať zvýšenú technickú kapacitu a schopnosť dosahovať operatívne výsledky, ktoré podporujú vykonávanie ERA na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Malo by byť podporované pridelením časti finančných prostriedkov EÚ, aby jeho efektívnosť mohla prekonať efektívnosť pracovných skupín v rokoch 2015 – 2020.

1.3. Stále pracovné skupiny by mali byť potenciálne podporené vytvorením flexibilných a dočasných pracovných skupín s obmedzeným trvaním.

1.4 Riadiace opatrenia na vnútroštátnej úrovni musia byť účinné, efektívne a dôkladné. Konkrétne je potrebná silná koordinácia zo strany ktoréhokoľvek ministerstva (alebo určeného orgánu), ktoré je zodpovedné za realizáciu koordinácie na vnútroštátnej úrovni.

1.5. V prípade ak by sa mala vytvoriť nová generácia národných akčných plánov, mala by vychádzať nielen z predchádzajúceho súboru národných akčných plánov, ale mala by tiež zahŕňať osvedčené postupy a techniky zapojenia zainteresovaných strán, ktoré sa už použili pri vypracovaní iných národných stratégií a iniciatív podporovaných z finančných prostriedkov EÚ.

1.6 Viacúrovňový prístup riadenia na zohľadnenie regionálnej účasti.

2. Zavedenie účinného procesu strategického plánovania na podporu ERA a zabezpečenie, že predmetný proces bude systematickejší a spoločne navrhnutý Komisiou a členskými štátmi.

3. Pridelenie dlhšieho obdobia platnosti nového ERA, napríklad 10-ročné obdobie implementácie.

3.1. Dlhšie obdobie implementácie by umožnilo aj pravidelné preskúmanie rozsahu pokroku pri dosahovaní cieľov ERA na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

4. Do riadenia nového ERA a do pravidelných konzultácií so zainteresovanými stranami by sa mal zapojiť širší súbor zainteresovaných strán.

4.1. Udelenie ústrednejšej úlohy platforme zainteresovaných strán ERA pri konzultáciách týkajúcich sa vypracovania politického programu ERA a preskúmaní jeho účinnosti.

5. Vytvorenie užších väzieb medzi vývojom a implementáciou národných akčných plánov alebo ich nástupcov a inými národnými stratégiami a prioritami, ako sú stratégie inteligentnej špecializácie.

6. Vypracovanie cielenejších usmernení na vypracovanie národných akčných plánov ERA vo forme zlepšených usmernení k plánom ERA.

6.1. Zachovanie flexibility šablón, ktoré umožnia účastníckym krajinám ERA vypracovať NAP, ktorý bude odrážať ich potreby a priority.

6.2. Maximalizovať využívanie existujúcich mechanizmov, ako je nástroj na podporu politiky (PSF) a systém na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS).

7. Monitorovanie údajov získaných prostredníctvom nového ukazovateľa ERA, ako aj revidovaného a modernizovaného EMM by sa malo využívať na ovplyvňovanie tvorby politiky EÚ a vnútroštátnych politík v oblasti výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Zverejnená štúdia

Zverejnené 09.05.2022, slord