Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila záverečnú monitorovaciu správu o integrácii spoločenských a humanitných vied do programu Horizont 2020Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) zverejnilo záverečnú monitorovaciu správu o „Integrácii spoločenských a humanitných vied do programu Horizont 2020, účastníci, rozpočty a disciplíny 2014 – 2020“.

Hodnotenie uvedené v tejto správe je založené na kvantitatívnych údajoch zozbieraných za sedem rokov programu Horizont 2020 (2014 – 2020). Dôležitou črtou programu bola integrácia spoločenských a humanitných vied (SHV) do programu Horizont 2020. Sledovanie vývoja tejto prierezovej otázky je záväzkom EÚ.  Zahŕňa všetky témy označené SHV v rámci výziev na predkladanie návrhov programu Horizont 2020, ako aj projekty, ktoré v rámci týchto tém získali finančné prostriedky EÚ.

Hlavná otázka tejto správy sa týka rozsahu, v akom výskumné a inovačné projekty kvantitatívne a kvalitatívne priniesli integráciu SHV v rámci troch priorít programu Horizont 2020:

1) Excelentná veda, 2) Vedúce postavenie v priemysle a 3) Spoločenské výzvy.

Stručne však prezentuje aj zistenia o základnom výskume prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), Future Emerging Technologies (FET),  akcií Marie Skłodowskej-Curie (MSCA), výskumných infraštruktúr  a vedy so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS) za roky 2019 a 2020. Správa poskytuje podrobné informácie o pridelení rozpočtu, podiele partnerov SHV, príslušnosti k ich krajine, disciplinárnej prevalencii a celkovej kvalite integrácie.

Cieľom priority Spoločenských výziev, bolo nájsť holistické riešenia zložitých problémov ovplyvňujúcich európske spoločnosti. Tomuto cieľu malo slúžiť spojenie vedných disciplín ako sociológia a ekonómia, psychológia a politológia, lingvistika a filozofia, humánna geografia a demografia  v rámci vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. Táto integrácia je zvlásť dôležitá pretože, hoc sú technické riešenia  často nevyhnutným predpokladom nových politických výsledkov, samy osebe väčšinou nepostačujú na to, aby mali významný spoločenský vplyv.

Podľa správy boli na SHV pridelené 2 miliardy eur z prostriedkov programu Horizont 2020, čo predstavuje 7 % z celkovej sumy 31 miliárd EUR pridelených prostredníctvom výziev.

Zistenia podčiarkujú dôslednú angažovanosť partnerov SHV  so 71 – 86 % účasťou na projektoch označených ako vhodných pre SHV a viac ako pätinou celkového rozpočtu týchto projektov. Táto významná investícia znamená signifikantný posun v uprednostňovaní disciplín SHV, čo poukazuje na ich rastúci význam pri formovaní spoločenských reakcií na súčasné výzvy.

Okrem prierezového prístupu k integrácii SHV mal výskum a inovácie v sociálnych a humanitných vedách osobitnú položku v spoločenskej výzve 6Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti„, v rámci ktorej partneri SHV získali 64 % celkového rozpočtu výzvy. Nie všetky spoločenské výzvy programu však mohli preukázať silnú integráciu disciplín SHV, ani iné časti programu, ako napríklad vesmír alebo LEIT-NMBP (vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií – nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie a pokročilá výroba a spracovanie).

Pokiaľ ide o krajinu pôvodu partnerov SHV, správa upozorňuje na to, aby sa rozpočet EÚ rozdeľoval medzi výskumníkov a výskumníčky v oblasti SHV zo všetkých členských štátov EÚ vyváženejším spôsobom, bez deliacej čiary medzi EÚ 15 a EÚ 13 (štáty Wideningu). To isté platí pre vedecké disciplíny zastúpené v projektoch financovaných EÚ, kde špecialisti a špecialistky na antropológiu, etnológiu, históriu, humánnu geografiu, psychológiu, umenie, humanitné vedy, vzdelávanie a sociológiu tvorili menej ako 10 % všetkých expertov a expertiek SHV zapojených do projektov.

Viac ako 50 % projektov financovaných v rámci tém označených ako SHV vykazovalo uspokojivú úroveň integrácie SSH, ale najmä v odboroch ako ekonómia alebo politické vedy.

Na záver správa ponúka aj konštruktívne odporúčania pre budúce vylepšenia. Zároveň zdôrazňuje kľúčovú úlohu SHV v Horizonte Európa, 9. rámcovom programe, čím signalizuje jeho pokračujúci význam pri riadení nadchádzajúcich spoločenských a technologických transformácií v Európe.

Zverejnené  19.12. 2023, slord