Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila záverečnú správu o prognózovaní v oblasti výskumu a inovácií vo verejnej správeEurópska komisia zverejnila záverečnú správu o cvičení vzájomného učenia (MLE) v oblasti prognózovania výskumu a inovácií. V tejto záverečnej správe sa uvádza súčasný stav v oblasti inštitucionalizovaného prognózovania výskumu a inovácií a navrhuje sa ďalší postup na rozšírenie a posilnenie prognózovania výskumu a inovácií vo verejnej správe.

Správa zdôrazňuje, že prognózovanie výskumu a inovácií pre národné vlády si vyžaduje prístupy prispôsobené národnému kontextu. To znamená zohľadniť špecifické potreby národnej politiky a kapacít. Prognózovanie by nemali ovplyvňovať politici, ktorí majú svoje vlastné programy. MLE ukázala bohatú rozmanitosť kapacít na prognózovanie výskumu a inovácií v rôznych vládach. Potreba ďalšej spolupráce a výmeny medzi členskými štátmi a pridruženými krajinami je kľúčová, najmä pre menšie členské štáty.

V správe sa tiež zdôrazňuje význam rozvoja kapacít EÚ na monitorovanie a posudzovanie signálov zmien a narušení a potreba európskeho nástroja na monitorovanie horizontu. Prognózovanie sa čoraz viac začleňuje a inštitucionalizuje vo verejnom sektore, čo má vplyv na jeho postavenie v širšom ekosystéme výskumu a inovácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Rastie aj tendencia k inštrumentalizácii prognózovania, čo predstavuje výzvu pre zachovanie jeho prieskumného charakteru.

Na základe týchto zistení sa odporúča koordinované úsilie členských štátov a EÚ investovať do podmienok na zlepšenie prognózovania výskumu a inovácií vo verejnej správe. To zahŕňa najmä investície do zručností v oblasti prognózovania budúcnosti a súvisiacich prognostických štúdií, ako aj posilnenie postavenia občanov a odborníkov v oblasti výskumu a inovácií.

Na záver sa zdôrazňuje, že aj keď je prognózovanie výskumu a inovácií inštitucionalizované, je potrebné pravidelne prehodnocovať a aktualizovať metódy a prístupy, aby sa zabezpečilo, že sú stále relevantné a efektívne v meniacom sa prostredí. Prognózovanie by malo byť transparentné, otvorené a dôveryhodné, čo je kľúčové pre jeho úspech a prijatie v širšej komunite.

Viac informácií

Zverejnené 30.10.2023, slord