Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie (EIC): Špičkoví inovátori získali spolu 173,4 mil. EUR, uspeli aj ďalšie 4 slovenské spoločnostiEurópska komisia pomôže 283 malým a stredným podnikov v prenesení ich inovatívnych projektov na trh, a to prostredníctvom grantov Európskej rady pre inovácie (EIC). V poslednom kole výzvy SME Instrument bolo vybraných celkovo 278 malých a stredných podnikov z 27 krajín. Podniky získajú celkový obnos financií vo výške 129 mil. EUR vo fáze 2 a 10 mil. EUR vo fáze 1 z prostriedkov rámcového programu pre výskum a inovácie, Horizont 2020. 15 projektov zo 16 krajín navyše získalo 34,4 mil. EUR z poslednej výzvy inovačnej schémy Fast Track to Innovation (FTI).

V poslednej výzve fázy 1 SME Instrument uspeli aj 4 slovenské spoločnosti: HOLIG GROUP a.s., GLYCANOSTICS s.r.o, Environmental Institute s.r.o a Expro s.r.o. Všetkým štyrom spoločnostiam k tomuto úspechu srdečne blahoželáme.

Do dnešného dňa bolo podporených prostredníctvom pilotného projektu EIC celkovo 1.276 projektov sumou 731,15 mil. EUR.

Súvislosti
 
Fast Track to Innovation (FTI) je schémou na podporu rýchleho zavedenia inovácií spustenou v programe Horizont 2020, ktorý podporuje inovačné projekty v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC).

FTI financuje projekty blízko trhu (s ukončeným výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh. Predpokladaná doba uzavretia zmluvy na projekt je 6 mesiacov od uzavretia výzvy. Pri schéme FTI nie je obmedzená účasť firemného sektora len na MSP a teda zúčastniť sa ho môžu aj veľké spoločnosti.

Detailné informácie o FTI schéme nájdete tu.

Fáza 2 SME Instrument predstavuje nástroj pre validácie a vývoj produktu, demonštračné aktivity a replikáciu. Fáza 2 SME Instrument ponúka príspevok vo výške 0,5 – 2,5 mil. EUR, ktorý tvorí až  70% oprávnených nákladov projektu má predpokladanú dobu realizácie 1-2 roky. Vo výnimočných a finančne náročných prípadoch (pri zdravotníckych aplikáciách, vyžadujúcich klinické testovanie) môže byť táto hranica zvýšená, pričom v týchto oblastiach sa miera financovania posúva až na 100% oprávnených nákladov projektu. Realizácia projektu Fázy 2 sa riadi pravidlami a podmienkami pre opatrenie typu Inovačných aktivít (Innovation Actions – IA) programu Horizont 2020.

Podporené môžu byť aktivity:

  • vývoj, prototypy, testovanie, pilotáž, miniaturizácia, úprava mierky;
  • trhová replikácia;
  • výskum.

Hodnotenie projektov prebieha v elektronickej aj fyzickej podobe. Firmy, projekty ktorých budú vysoko hodnotené, budú pozvané na prezentáciu svojich projektov pred dvomi expertnými panelmi (miesto konania – Brusel).
 
Čo sa týka SME Instrument Fázy 1, tá podstúpi v blízkej budúcnosti výrazné zmeny. Pre viac informácií kliknite sem.

Detailné informácie o SME Instrument nájdete tu.

SME Instrument a Fast Track to Innovation (FTI) sú v súčasnosti hlavnou súčasťou pilotného programu EIC, ktorý sa zameriava na radikálne inovátorské a prelomové produkty, služby, procesy či business modely, ktoré otvárajú nové trhové možnosti. Takýmto prelomovým inováciám poskytne pilotný program EIC 2,7 mld. EUR v priebehu rokov 2018 až 2020.

Celý článok si môžete prečítať na tomto linku.
 
Viac informácií: