Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie vydala stanovisko k ustanoveniam o právach duševného vlastníctvaOd založenia Európskej rady pre inovácie (EIC) sa v rámci nej uskutočnilo niekoľko ďalších ustanovení o duševnom vlastníctve pre EIC PathfinderEIC Transition s cieľom podporiť inovačné ciele EIC. Medzi tieto ciele patrí aj poskytnutie práva „EIC vynálezcom/vynálezkyniam“ – jednotlivcom, ktorým by mali byť udelené časovo neobmedzené prístupové práva, aby mohli ďalej využívať výsledky výskumného projektu a prispievať k ich lepšiemu využívaniu.

Bola poskytnutá značná spätná väzba od deviatich združení univerzít a iných výskumných organizácií. Hlavné obavy, ktoré združenia vyjadrili zahŕňajú:

  • nejasné rozlišovanie medzi „vynálezcovstvom“ a „autorstvom“ v definícii  EIC vynálezcu;
  • potenciálne prekážky prenosu znalostí;
  • prácu úradov pre prenos poznatkov, ktoré sú spojené s udelením širokého rozsahu prístupových práv vynálezcom EIC;
  • možné konflikty s inštitucionálnymi, regionálnymi alebo vnútroštátnymi pravidlami.

S cieľom reflektovať na túto spätnú väzbu, pracovná skupina EIC uskutočnila spolu so združeniami stretnutie. Výsledkom je stanovenie spoločného cieľu podpory prenosu znalostízvýšenia inovačného vplyvu výsledkov. Stretnutie tiež poukázalo na komplexný a vzájomne súvisiace otázky vrátane vlastníctva, prístupových práv, licenčných poplatkov, poplatkov za licencie v spin-offoch a náklady na ochranu práv duševného vlastníctva.

ODPORÚČANIA

V nadväznosti na stretnutie, správna rada EIC navrhla odporúčania, ktoré by mohli byť začlenené do najnovšej verzie pracovného programu :

1. Definícia EIC vynálezcu by mali byť zosúladená so štandardnými medzinárodnými definíciami podľa legislatívy duševného vlastníctva.

2. Hostiteľským inštitúciám EIC vynálezcov by malo byť poskytnuté obdobie, počas ktorého by sa zaviazali k  ochrane výsledkov, ktorá musí zahŕňať úplnú alebo čiastočnú podporu patentovania (vrátane nákladov) a môže zahŕňať technológiu, hodnoteniu trhu alebo prípravu podnikateľského plánu.

3. Podmienka financovania EIC je, že EIC vynálezca musí usilovne pracovať na realizácii komerčného využitia.

4. V prípade, že sa hostiteľská inštitúcia zaviaže poskytnúť finančnú a odbornú podporu, môžu inštitúcie získať primeranú návratnosť (napr. licenčné poplatky, majetkové podiely), úmerné poskytnutej podpore.

5.  Ak inštitúcia nie je ochotná alebo schopná zaviazať sa a vykonať túto podporu, musí potom umožniť EIC vynálezcovi plné a bezplatné prístupové práva na využívanie vynálezu. Jeho vlastníctvo si môže ponechať inštitúcia alebo ho postúpiť vynálezcovi/vynálezkyni alebo spin-off spoločnosti.

6. Zainteresované strany by mali pripraviť usmernenia týkajúce sa spravodlivých a primeraných podmienok a tiež na stanovenie výkonnostných ukazovateľov. Rada tiež podporuje vytvorenie štandardnej dohody o spin-off s cieľom zjednodušiť prechod EIC vynálezcu a novovytvorených práv duševného vlastníctva na spin-off spoločnosti.

Viac informácií :

Zverejnené : 11. 5. 2023, slord