Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách predstavila Stanovisko k demokracii v digitálnom vekuVšeobecné informácie

Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE), nezávislý poradný orgán Komisie, odovzdala 20. júna 2023 podpredsedníčke Komisie Dubravke Šuicovej svoje „Stanovisko k demokracii v digitálnom veku“. Stanovisko si vyžiadala predsedníčka Komisie von der Leyenová.

EGE je nezávislý multidisciplinárny orgán vymenovaný predsedníčkou/predsedom Komisie, ktorý poskytuje poradenstvo vo všetkých aspektoch politík a právnych predpisov Komisie, v ktorých sa etické a spoločenské aspekty a základné práva prelínajú s rozvojom vedy a nových technológií. Stanovisko sa postupne zameriava na otázky koncepcií a (re)definície demokracie v digitálnej dobe a roli, akú v nej zohráva etika. Uznáva význam inovácií a technológií pre podporu demokracie. Zameriava sa však aj známe riziká a zdôrazňuje nové výzvy, ktoré pre demokraciu predstavujú súčasné a vznikajúce sociálno-technické nastavenia, vrátane nasledujúcich:

 • Algoritmy a sociálne médiá poskytujú silné prostriedky pre šírenie nepravdivých informácií napr. o voľbách a spoločnosti ako celku, a na manipuláciu verejnej mienky a verejnosti v digitálnom priestore.
 • EGE skúma rôzne aspekty zásahu do súkromia a zmenšujúci sa priestor pre autonómne konanie jednotlivcov, pričom sa zameriava na dohľad a diskrimináciu, ktorú umožňuje.
 • V stanovisku sa tiež vyjadrujú obavy z expanzie technologických korporácií do verejného sektora, nedostatku spravodlivých výhod pre verejnosť, rastúcej moci komerčných subjektov pri určovaní agendy a rastúcej závislosti od nich v oblasti základných verejných statkov, ktoré obmedzujú priestor demokratickej kontroly.
 • Sociálno-technický vývoj je príliš často riadený záujmom o zisk niekoľkých ľudí, a nie záujmom spoločnosti o spoločné dobro.

Keďže tento vývoj ohrozuje hodnoty, ktoré má demokratický systém presadzovať, podľa EGE je posilnenie demokracie ako najvhodnejšej formy vlády na realizáciu základných práv a hodnôt etickou nevyhnutnosťou. Stanovisko sa uzatvára súborom odporúčaní, ktoré rozvíjajú cesty, ako možno túto myšlienku spoločne a demokraticky ďalej pretaviť do reality:

 • Širšie ponímanie demokracie: EGE vyzýva na chápanie demokracie ako takej vyvíjajúcej sa formy organizácie, ktorá je založená na (a najvhodnejšia na ochranu) spoločných hodnôt a základných práv a ktorá je poháňaná hľadaním (a najvhodnejšia na dosiahnutie) pretrvávajúcej realizácie spoločného dobra. Takéto poňatie demokracie zahŕňa aj vedomie občianskej angažovanosti a uznanie významu sociálnej, politickej a hospodárskej rovnosti v spoločnosti;
 • Inkluzívnejšia demokracia: účasť verejnosti, občianske vzdelávanie a kritická digitálna gramotnosť, ktoré treba podporovať a presadzovať; digitálne občianstvo, ktoré vyžaduje opatrenia na sociálne začlenenie a koherentnejšiu reguláciu, aby digitálne postupy slúžili ľuďom a komunitám a technológie, ktoré by boli navrhnuté a regulované pre demokraciu;
 • Ocenenie dôležitosti a posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti;
 • Lepšia ochrana a posilnenie pozície žurnalistov a pracovníkov médií;
 • Navrhovanie a regulácia technológií pre demokraciu so zahrnutím politík určených na: zabezpečenie toho, aby sa pri vývoji technológií dodržiavali základné hodnoty; realizáciu a ochranu súkromia v širšom zmysle; vývoj technológie citlivej na hodnoty, ktorá môže doplniť ochranu základných hodnôt;
 • Demokracia, technológie a spoločné dobro: súbor opatrení, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie toho, aby inovácie financované z verejných zdrojov prinášali úžitok verejnosti, aby boli základné potreby chránené pred trhovými dôvodmi a aby boli PPP navrhnuté tak, aby posilňovali základné hodnoty;
 • Rozšírenie diplomacie: začlenenie demokracie a demokratických výziev do diplomacie EÚ v prospech ľudí a planéty.

Viac informácií: 

Zverejnené 29.6.2023, slord