Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje transformáciu hospodárstva a spoločnosti EÚ na splnenie ambícií v oblasti klímyDňa 15.7.2021 prijala Európska komisia balík návrhov, ktorých úlohou je prispôsobiť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55% v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Dosiahnutie takéhoto zníženia emisií v nasledujúcom desaťročí je zásadné, ak sa chce Európa stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a naplniť ciele Európskej zelenej dohody.

Balíkom návrhov predstavila Európska komisia legislatívne nástroje na dosiahnutie cieľov dohodnutých v európskom klimatickom zákone a zásadnú transformáciu nášho hospodárstva a spoločnosti na spravodlivú, zelenú a prosperujúcu budúcnosť.

Komplexný a vzájomne prepojený súbor návrhov

Návrhy umožnia nevyhnutné zrýchlenie znižovania emisií skleníkových plynov v nasledujúcom desaťročí. Kombinujú:
aplikáciu obchodovania s emisiami na nové odvetvia a sprísnenie existujúceho systému EÚ na obchodovanie s emisiami;
– zvýšené využívanie obnoviteľnej energie;
vyššiu energetická účinnosť;
– rýchlejšie zavedenie nízko emisných druhov dopravy a infraštruktúry a palív na ich podporu;
zosúladenie daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody;
– opatrenia na zabránenie úniku uhlíka;
– a nástroje na ochranu a rast našich prírodných zachytávačov uhlíka.

Spoločensky spravodlivý prechod

Zatiaľ čo v strednodobom až dlhodobom horizonte výhody politík EÚ v oblasti klímy jednoznačne prevažujú náklady spojené s tranzíciou, v súvislosti s politikami v oblasti klímy existuje riziko, že v krátkodobom horizonte vznikne ďalší tlak na zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používateľov dopravy. Návrh politík v dnešnom balíku preto spravodlivo rozdeľuje náklady na riešenie a adaptáciu na zmenu podnebia. Nástroje na stanovenie cien uhlíka navyše zvyšujú príjmy, ktoré je možné opätovne investovať s cieľom podnietiť inovácie, hospodársky rast a investície do čistých technológií. Európska komisia preto navrhuje zriadenie nového Sociálneho klimatického fondu, ktorý poskytne členským štátom špeciálne financovanie pre občanov na investície do energetickej efektívnosti, nových vykurovacích a chladiacich systémov a čistejšej mobility. Fond by bol financovaný z rozpočtu EÚ zo sumy rovnajúcej sa 25% očakávaných výnosov z obchodovania s emisiami z palív pre stavebnú a cestnú dopravu. Poskytne členským štátom financovanie na obdobie 2025 – 2032 vo výške 72,2 miliárd EUR na základe cielenej zmeny a doplnenia viacročného finančného rámca. S návrhom čerpať z rovnakého financovania členskými štátmi by fond zmobilizoval 144,4 miliárd EUR na sociálne spravodlivý prechod.

Výhody súčasného opatrenia na ochranu ľudí a planéty sú jasné: čistejšie ovzdušie, chladnejšie a ekologickejšie mestá, zdravší občania, nižšie spotreby energie a účty, európske pracovné miesta, technológie a priemyselné príležitosti, viac priestoru pre prírodu a zdravšia planéta. odovzdať ďalším generáciám. Výzvou v jadre zeleného prechodu v Európe je zabezpečiť, aby všetky výhody a príležitosti, ktoré prináša, boli prístupné všetkým, čo najrýchlejšie a najférovejšie. Použitím rôznych politických nástrojov dostupných na úrovni EÚ sa môžeme ubezpečiť, že tempo zmien je dostatočné, ale nie príliš rušivé.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené 15.7.2021, slord