Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska zelená dohoda: Rozvoj udržateľného modrého hospodárstva v Európskej úniiEurópska komisia navrhla nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami. Udržateľné modré hospodárstvo má zásadný význam z hľadiska dosahovania cieľov Európskej zelenej dohody a zabezpečenia zelenej a inkluzívnej obnovy po pandémii.

Všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu. Predpokladom boja proti zmene klímy a strate biodiverzity sú zdravé moria a udržateľné využívanie ich zdrojov spôsobom, ktorý prináša alternatívy k fosílnym palivám a tradičnej výrobe potravín.

V oznámení sa stanovuje podrobný program pre modré hospodárstvo v týchto oblastiach:

  • Dosahovanie cieľov klimatickej neutrality a nulového znečistenia, najmä rozvojom modrej energie (teda energie z oceánov), dekarbonizáciou námornej dopravy a ekologizáciou prístavov. Udržateľný energetický mix vrátane energie z plávajúcich veterných turbín, geotermálnej energie, energie vĺn a prílivovej energie by mohol v roku 2050 predstavovať štvrtinu elektrickej energie vygenerovanej v EÚ. Prístavy majú zásadný význam pre prepojenosť a hospodárstvo regiónov a krajín Európy a mohli by sa využívať ako energetické uzly.
  • Prechod na obehové hospodárstvo a zníženie znečistenia, a to aj prostredníctvom obnovených noriem pre navrhovanie rybárskeho výstroja, recykláciu lodí a vyraďovanie morských plošín, ako aj pre opatrenia na zníženie znečistenia plastmi a mikroplastmi.
  • Zachovanie biodiverzity a investovanie do prírody – ochrana 30 % morských oblastí EÚ zvráti stratu biodiverzity, zlepší stav populácie rýb, prispeje k zmierneniu zmeny klímy a zvýšeniu odolnosti a zároveň prinesie významné finančné a sociálne výhody. Environmentálny vplyv rybolovu na morské biotopy sa bude ďalej minimalizovať.
  • Podpora adaptácie na zmenu klímy a odolnosti pobreží – činnosti v oblasti adaptácie, ako je rozvoj zelenej infraštruktúry v pobrežných oblastiach a ochrana pobreží pred rizikom erózie a záplav, pomôžu zachovávať biodiverzitu a chrániť krajinu a zároveň budú prínosom pre cestovný ruch a hospodárstvo pobrežných oblastí.
  • Zabezpečenie udržateľnej výroby potravín — udržateľná produkcia morských plodov a nové normy týkajúce sa ich uvádzania na trh, využívanie rias a morskej trávy, prísnejšia kontrola rybolovu, ako aj výskum a inovácie v oblasti morských plodov na báze buniek pomôžu chrániť európske moria. Vďaka strategickým usmerneniam pre udržateľnú akvakultúru v EÚ, ktoré boli už takisto prijaté, sa Komisia zaviazala aj k rozvoju udržateľnej akvakultúry v EÚ.
  • Zlepšenie riadenia priestoru na mori – nové modré fórum pre subjekty využívajúce moria na koordináciu dialógu medzi prevádzkovateľmi zariadení na mori, zainteresovanými stranami a vedcami zaoberajúcimi sa rybolovom, akvakultúrou, lodnou dopravou, cestovným ruchom, energiami z obnoviteľných zdrojov a ďalšími činnosťami bude stimulovať spoluprácu v záujme udržateľného využívania morského prostredia. Správa o vykonávaní smernice EÚ o námornom priestorovom plánovaní vyjde v roku 2022 po prijatí národných plánov o námornom priestorovom plánovaní v marci 2021.

Komisia bude aj naďalej vytvárať podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo na medzinárodnej úrovni v súlade s programom medzinárodnej správy oceánov.

Financovanie udržateľného modrého hospodárstva

Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky zložená z Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu (EIF) zintenzívnia spoluprácu v oblasti udržateľného modrého hospodárstva. Inštitúcie budú spolupracovať s členskými štátmi na plnení existujúcich finančných potrieb s cieľom znížiť znečistenie v európskych moriach a podporovať investície do modrých inovácií a modrého biohospodárstva.

Nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond bude slúžiť na podporu prechodu na udržateľnejšie hodnotové reťazce založené na oceánoch, moriach a pobrežných činnostiach, a to najmä prostredníctvom jeho platformy BlueInvest a nového fondu BlueInvest. V záujme ďalšieho financovania tejto transformácie Komisia vyzýva členské štáty, aby v období do roku 2027 začlenili do svojich národných plánov obnovy a odolnosti a národných operačných programov pre rôzne fondy EÚ investície do udržateľného modrého hospodárstva. Prispievať budú aj ďalšie programy EÚ, ako napríklad výskumný program Horizont Európa, a zriadi sa špecializovaná misia pre oceány a vody.

Pokiaľ ide o súkromné investície, v príslušných investičných rozhodnutiach by sa mali uplatňovať dohodnuté zásady a normy udržateľnosti týkajúce sa oceánov, ako je napríklad finančná iniciatíva v oblasti udržateľného modrého hospodárstva sponzorovaná EÚ.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 24.5.2021, slord