Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske dni výskumu a inovácií 2021: Na zabezpečenie udržateľnej Európy potrebujeme výskum a inovácie EÚHlavnou témou Európskych dní výskumu a inovácií, ktoré sa konali v dňoch 23. a 24. júna 2021, bol európsky výskum a inovácie založené na spolupráci, ktoré sú kľúčovou hnacou silou pre ekologickejšiu, zdravšiu a digitálnejšiu budúcnosť pre všetkých.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 21 000 účastníkov zo 105 krajín. Podujatie zdôraznilo potrebu toho, aby Európa zostala na čele v oblasti výskumu a inovácií. V tomto smere zohráva kľúčovú úlohu program Horizon Europe, nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, ako aj Európsky výskumný priestor (ERA), ktorý má byť hnacou silou pri odstraňovaní následkov pandémie koronavírusu a pri prechode na dvojitú ekologickú a digitálnu transformáciu.

Na dvojdňovom podujatí sa politickí zástupcovia, výskumní pracovníci, inovátori a občania zúčastnili viac ako 70 pútavých diskusií, konferencií a workshopov, aby tak formovali budúce prostredie výskumu a inovácií.

Medzi významné body, o ktorých sa diskutovalo, patrili okrem iného nasledovné:

  • Výskum a inovácie urýchľujú ekologický a digitálny prechod, ktoré sú kľúčovými hnacími silami prebiehajúcej ekologickej, sociálnej a hospodárskej transformácie našich spoločností a ekonomík. Tri ostrovy, ktoré získali cenu EÚ RESPonsible Island 2020 za svoje inovatívne riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, sú na správnej ceste;
  • Mestá a občania zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii ambicióznych cieľov misií EÚ, ktoré majú pomôcť budovať ekologickú a digitálnu budúcnosť;
  • Spolupráca v celosvetovom meradle prostredníctvom zdieľania vedeckých a spoločenských výskumných údajov je kľúčová pri hľadaní riešení pandémie koronavírusu, a to napríklad prostredníctvom nového Portálu pre globálnu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v súvislosti s koronavírusmi. Globálny prístup k výskumu a inováciám celkovo podporí excelentnosť, spojí zdroje na dosiahnutie vedeckého pokroku a vytvorí živé inovačné ekosystémy;
  • Európska stratégia pre univerzity prepojí vzdelávanie, výskum, inovácie a služby pre spoločnosťa urýchli realizáciu opatrení Európskeho vzdelávacieho priestoru a Európskeho výskumného priestoru;
  • Európska únia, národné vlády a zainteresované strany budú musieť spolupracovať na uvedení obnoveného Európskeho výskumného priestoru (ERA) do praxe, čím sa uprednostnia investície na riešenie výziev, ktorým Európa čelí. Nová platforma EÚ pre zhodnocovanie znalostí (Knowledge Valorisation Platform) pomôže premeniť výsledky výskumu na úspešné produkty a riešenia vyrobené a vynájdené v EÚ;
  • Nástroj na obnovu a odolnosť (Recovery and Resilience Facility, RRF) so silným dôrazom na výskum a inovácie a program Horizon Europe pomáha zabezpečiť lepšiu obnovu po pandémii koronavírusu.

Celú správu Európskej komisie si prečítate na tomto odkaze.

Záznamy z jednotlivých prezentácií a workshopov sú dostupné na stránke podujatia.

Dostupná je aj virtuálna Európska výstava výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Zverejnené 2.7.2021, slord